Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

a trestkáni budeme. Ps89,11 Kto znal moc hněvu tvého a pro strach tvój hněv tvój Ps89,12 zčísti? Pravicu tvú tak známu učiň a věhlasného srdcě u múdrosti. Ps89,13 Obrať sě, hospodine, dokovad? A milostiv buď nad sluhami tvými. Ps89,14 Naplněni sme ráno milosrdie tvého i veselili sme sě i kochali sme sě ve všěch našich dnech. Ps89,15 Veselili sme sě za ty dni, jimžto si ponížil ny, a letóm, v nichžto viděli sme zlosti. Ps89,16 Vzezři, hospodine, na tvé sluhy a na tvá diela a zprav syny jich. Ps89,17 A buď stvěnie hospodina boha našeho nad námi a diela rukú tvú zprav nad námi a dielo rukú tvú zprav.

LXXXX.

Ps90,1 Jenžto bydlí u pomoci Najvyššieho, v obraně boha nebeského bydliti bude. Ps90,2 Die hospodinu: „Příjemcě mój si ty a útočišče mé, bóh mój, úfati budu v něm“. Ps90,3 Nebo on mě jest vysbobodil z osidla lovčích a ot slova ostrého. Ps90,4 Plecima svýma zasloní tobě a pod perutmi jeho úfati budeš. Ps90,5 Štítem okľúčí tě pravda jeho, nebudeš sě báti ot bázni nočnie, Ps90,6 ot střěly leťúcie ve dne, ot potřěby přěchoďúcie ve tmách, ot běhu a běsa polednieho. Ps90,7 Padnú ot strany tvé tisúc a desět tisúcóv ot pravicě tvé, ale k tobě sě nepřiblíží. Ps90,8 Nebo jistě očima svýma uznamenáš a otplatu hřiešných uzříš. Ps90,9 Neb ty si, hospodine, naděje má, přěvysoko uložil si útočišče tvé. Ps90,10 Nepřistupuj k tobě zlost a bičovánie nepřiblíží sě stanu tvému. Ps90,11 Nebo anjelóm svým přikázal jest o tobě, aby ostřiehali tebe ve všěch tvých cěstách. Ps90,12 Na rukú nositi budú tě, aby snad neurazil o kámen nohy tvé. Ps90,13 Nad hadem aspidem a baziliškem choditi budeš a podtlačíš lva a draksana. Ps90,14 Nebo u mě úfal jest,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).