Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[z ]text doplněný editorem[1283]z] de lat.ľuda mého. Ps88,21 Nalezl sem Davida, sluhu svého, olejem svatým mým mazal sem ho. Ps88,22 Nebo ruka má spomáhati bude jemu a rámě mé potvrdí ho. Ps88,23 Nic prospěje nepřietel v něm a syn zlosti nepřiloží škoditi jemu. Ps88,24 A odtrhnu ot obličěje jeho nepřátely jeho a nenáviďúcie jeho u běh obrácu. Ps88,25 A pravda má a milosrdie mé s ním a ve jmeni mém povýšen bude roh jeho. Ps88,26 A položu na mořu ruku jeho a [v ]text doplněný editorem[1285]v] in lat. řěkách pravicu jeho. Ps88,27 On vzezval mě: Otec mój si ty, bóh mój a příjemcě zdravie mého. Ps88,28 A já prvorodilého ustav́u toho jistého, vrchnieho mimo krále země. Ps88,29 U věky schovaju jemu milosrdenstvie mé a svědečstvo mé věrné jemu. Ps88,30 A uložu u věky věkóm siemě jeho a stól jeho jako dni nebeské. Ps88,31 A pakli opustie synové jeho ustavenie mé a v súdiech mých nebudú li choditi, Ps88,32 ač pravedlnosti mé žadlajú a přikázaní mých nebudú chovati, Ps88,33 navštiev́u u metle zlostí jich a u biťú hřiechóv jich. Ps88,34 Ale milosrdie mého neotženu ot něho ani škoditi budu jemu u pravdě méj Ps88,35 ani žadlaju svědečstvie mého, a jež vychodie [z rtóv]text doplněný editorem[1292]z rtóv] de labiis lat. mých, neučiním ješutna. Ps88,36 Jednú přisál sem v svatém mém, ač Davidovi selžu, Ps88,37 siemě jeho u věky ostane. Ps88,38 A trón jeho jako slunce v obezřěňú mém a jako měsiec svrchovaný u věky a svědek na neb̓u věrný“. Ps88,39 Ale ty otehnal si a zrušil si, otnesl si mazaného svého. Ps88,40 Otvrátil si svědečstvo sluhy tvého, zachlastil si v zemi svátost jeho. Ps88,41 Zkazil si všěckny ploty jeho, uložil si tvrdost nemocú a strachem. Ps88,42 Roztrhováchu jej všickni přěchodiecí cěstu, učiněn jest ohaven súsědóm svým. Ps88,43 Povýšil si pravicu zdavujúcích jej,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).