Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

zvěstovati bude u písmě ľudském a kniežatóm, těmto, jižto byli v něm. Ps86,7 Jakožto veseľúcích všěch přiebytek jest v tobě.

LXXXVII.

Ps87,1 Ps87,2 Hospodine bože zdravie mého, ve dne i v noci volal sem přěd tebú. Ps87,3 Vejdi v obezřěnie tvé modlitva má, nakloň ucho tvé ku prosbě mé. Ps87,4 Nebo naplněna jest zlosti dušě má a život mój ku peklu sě přiblíži. Ps87,5 Pomieněn sem s schoďúcími v jezero, učiněn sem jako člověk i bez pomoci, Ps87,6 mezi mrtvými svoboden, jakožto jiezvení spiece v roviech, jichžtos nebyl paměten viec, a oni z ruky tvé vyhnáni sú. Ps87,7 Ustavili sú mě u močidle najnižšém, ve tmách a v stieni smrti. Ps87,8 Nade mnú utvrzeno jest rozľúcenie tvé a všecky tekúcosti tvé vzvedl si na mě. Ps87,9 Daleko učinil si známé mé ote mne, položili sú mě v obidu sobě. Poddán jsem a nevychodiech, Ps87,10 oči moji neduživiechu pro mdlobu. Volal sem k tobě, hospodine, cělý den, spínal sem k tobě rucě moji. Ps87,11 Čili mrtvým učiníš divy, nebo lékaři vzbudie a zpoviedati sě budú tobě? Ps87,12 Čili zvěstovati bude někto v rově milosrdenstvie tvé a pravdu tvú v zatracenie? Ps87,13 Čili poznány budú ve tmách divy tvé a pravedlnost tvá v zemi zapomanutie? Ps87,14 A já k tobě, hospodine, volal sem a ráno modlitva má přědejde tě. Ps87,15 U co, hospodine, othánieš modlitvu mú, obracuješ obličej svój ote mne? Ps87,16 Chud jsem já a v úsilích mých ot mladosti mé a u povýšeňú ponížen sem a zamúcen. Ps87,17 Na mě přěšli sú hněvi tvoji a přiežěsti tvé zamútily sú mě. Ps87,18 Obkľúčili sú mě jako voda cělý den, okľúčili sú mě spolu. Ps87,19 Vzdálil si ote mne přietele a bližnieho a známé mé ot hubenstvie.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).