Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

LXXXVIII.

Ps88,1 Ps88,2 Milosrdenstvie božé věčné zpievati budu, v národě i do národa zvěstovati budu pravdu tvú u mých ustech. Ps88,3 Nebo řekli: „U věky milosrdie ustaveno bude v nebesiech,“ učiněna bude pravda tvá v nich. Ps88,4 „Ustavil sem svědečstvo vyvoleným mým, přisál sem Davidovi, sluzě mému: Ps88,5 Až u věk přihotuju plod tvój a ustav́u v národy a v narozenie stolicu tvú.“ Ps88,6 Zpoviedati budú nebesa divnosti tvé, hospodine, a pravdu tvú v sňatcě svatých. Ps88,7 Nebo kto v oblaciech přirovná sě hospodinu, podoben bude hospodinu v syniech božích? Ps88,8 Bóh, jenž oslavuje sě v radě svatých, veliký a hrozný nade všěmi, jižto v okolcě jeho sú. Ps88,9 Hospodine bože mocí, kto jest rovně tvój? Mocen si, hospodine, a pravda tvá v okolcě tvém. Ps88,10 Ty panuješ mocú morskú, ale hnutie vln jeho ty utišuješ. Ps88,11 Ty si ponížil jako raněného pyšného, v rameni moci tvé rozprášil si nepřátely tvé. Ps88,12 Tvá sú nebesa a tvá jest země, svět země i plnost jejie tys založil, Ps88,13 akvilona a moře tys si stvořil. Tábor a Ermon ve jmeni tvém vzradujú [sě]text doplněný editorem, Ps88,14 rámě tvé s mocú. Utvrď sě ruka tvá a povyš sě pravicě tvá, Ps88,15 pravedlost a súd přihotovánie stolicě tvé. Milosrdenstvie a pravda přědejdú obličej tvój. Ps88,16 Blahoslavený ľud, kterýž umie slávu, hospodine, v světlosti obličěje tvého budú choditi Ps88,17 a ve jmeni tvém veseliti sě budú cělý den a u pravedlnosti tvéj povýšeni budú. Ps88,18 Nebo chvála moci jich si ty a v dobrovolenstv́ú tvém povýšen bude roh náš. Ps88,19 Nebo božie jest vzětie a svatého Vítězě krále našeho. Ps88,20 Tehdy mluvil si u viděňú svatých tvých, řekl si: „Uložil sem pomoc u mocném i povýšil sem vzvoleného

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).