Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Obraniteľu náš, přizři, bože, a vzezři na obličej mazaného svého. Ps83,11 Nebo lepší jest jeden den v sienech tvých nad tisúcě. Vzvolen sem otvržen býti v domu boha mého viece než bydliti v schranách hřiešných. Ps83,12 Nebo milosrdenstvie a pravdu miluje bóh, milost a chválu dá hospodin. Ps83,13 Nezabaví jě dobrých jich, již chodie v nevinnosti, hospodine mocí, blahoslavený člověk, jenž úfá v tě.

LXXXIIII.

Ps84,1 Ps84,2 Požehnal si, bože, zeḿu tvú, otvrátil si vězenie Jákob. Ps84,3 Otpustil si zlost ľuda tvého, zastřěl si všickny hřiechy jich. Ps84,4 Rozdělil si hněv tvój, otvrátils sě ot hněvu zámutka tvého. Ps84,5 Obrať ny, bože, spasiteľu náš, otvrať hněv svój ot nás. Ps84,6 Čili věčně hněvati sě budeš na ny, anebo zprostřeš hněv tvój ot národa do národa? Ps84,7 Bože, ty obrátě sě oživíš ny a ľud tvój radovati sě bude v tobě. Ps84,8 Ukaž nám, hospodine, milosrdenstvie tvé a spasenie své daj nám. Ps84,9 Uslyšu, co mluviti bude o mně hospodin bóh, nebo mluviti bude pokoj v ľudu svém a na svaté své a na ty, jižto sě obracujú k srdcu. Ps84,10 Nebo jistě bliz jest bojúcím ho zdravie jeho, aby bydlila chvála v zemi našie. Ps84,11 Milosrdenstvie a pravda potkaly sú jej, pravedlnost a mír poľúbili sú sě. Ps84,12 Pravda z země vyšla jest a pravedlnost s nebe prozřěla. Ps84,13 Anebo hospodin dá dobrotu a země našě dá plod svój. Ps84,14 Pravedlnost přěd ním choditi bude a ustaví na cěstě chody své.

LXXXV.

Ps85,1 Nakloň, hospodine, ucho své a uslyš mě, nebo nedostatečen a chud sem já. Ps85,2 Ostřiehaj dušě mé, nebo svat sem, zdráva učiň sluhu svého, bože mój, úfajúcieho v tě. Ps85,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo sem k tobě volal cělý den, Ps85,4 obvesel dušu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).