Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

dušu sluhy tvého, nebo k tobě, hospodine, vzvedl sem dušu mú. Ps85,5 Nebo ty si, hospodine, rozkošný a tichý a mnohé milosrdenstvie všěm vzývajúcím tě. Ps85,6 Ušima přijmi, hospodine, modlitvu mú a urozuměj hlasu prosby mé. Ps85,7 V den zámutka mého volal sem k tobě, nebo uslyšals mě. Ps85,8 Nenie rovně tobě u boziech, hospodine, a nenie vedlé činóv tvých. Ps85,9 Všickni národové, kteréžs koli učinil, přídú i budú sě modliti přěd tobú, a chváliti budú jmě tvé. Ps85,10 Nebo veliký si ty a čiňúcí divy, ty si bóh sám. Ps85,11 Vyveď mě, hospodine, v cěstě tvéj, a vejdu u pravdě tvéj, vesel sě srdce mé, aby sě bálo jmene tvého. Ps85,12 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine bože, ve všem srdcu mém a chváliti budu jmě tvé u věky, Ps85,13 nebo milosrdenstvie tvé veliké jest nade mnú i prostil si dušu mú z pekla najnižšieho. Ps85,14 Bože, zlostiví navstali sú na mě a sbor mocných hledali sú dušě mé a nepřědložili sú tě v obezřěňú svém. Ps85,15 A ty, hospodine, milostivý a milosrdný, pokojný a mnohé milosrdenstvie a pravedlný. Ps85,16 Vzezři na mě a smiluj sě nade mnú, daj vladařstvie dietěti tvému a zdráva učiň syna služebnicě své. Ps85,17 Učiň se mnú znamenie v dobrém, aby viděli, jižto sú nenáviděli mne, a pohaněni byli, nebo ty, hospodine, spomohl si mi a utěšils mě.

LXXXVI.

Ps86,1 Základi jeho na horách svatých, Ps86,2 miluje hospodin vrata Sion nade všě schrány Jákob. Ps86,3 Šlechetná řěčenie sú ot tebe, město božie: Ps86,4 „Památen budu Raab a Babylona, vědúcím mě. Aj zři, cuzozemci Tyrska a ľud múřínový, ti byli sú tam.“ Ps86,5 Čili Sion bude řéci: „Člověk a člověk narodil sě na nie a on založil ju Najvyšší?“ Ps86,6 Hospodin zvěstovati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).