Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

a nebieše, kto by pohřebl. Ps78,4 Učiněni sme v rúhotu súsedóm našim, pospílenie a posmievanie těm, ježto v okolcě našem sú. Ps78,5 Dokovad, hospodine, hněvati sě budeš do konce, zažže sě jako oheň hněv tvój? Ps78,6 Vylí hněv tvój v národy, jižto sú tebe neznaly, a u vlasti tvé, jěžto sú jmene tvého nevzývaly, Ps78,7 nebo ztrávili sú Jákob a miesto jeho opustili. Ps78,8 Nerozpomínaj zlostí našich starých, brzo přědejde ny milosrdie tvé, nebo ochuděli sme přieliš. Ps78,9 Spomoz nám, bože, spasiteľu náš, a pro chválu jmene tvého, hospodine, vysvoboď nás a milostiv buď hřiechóm našim pro tvé jmě. Ps78,10 Snad řkú v národiech: „Kde jest hospodin bóh jich?“, a vznámi sě v národiech přěd očima našima. Pomsta krvi slúh tvých, ješto prolita jest, Ps78,11 vejdi v obezřěnie tvé vzdychánie svázaných. Vedlé velikosti ramene tvého vládni syny smrtedlnými Ps78,12 a navrať súsědóm našim sedmkrát viece v lóno jich úkoru jich, jež sú ukárali tobě, hospodine. Ps78,13 Ale my, ľud tvój a ovcě pastevné tvé, zpoviedati sě budem u věk, v národiech i do národóv zvěstovati budeme chválu tvú.

LXXIX.

Ps79,1 Ps79,2 Jenž vládneš Israhelem přieliš, jenž vyvodíš jako ovcě Josefovy. Jenž sedíš na cherubín, zjev sě Ps79,3 přěd Effraim, Benjamin a Manasse. Zbuď moc tvú a přiď, aby zdrávy učinil ny. Ps79,4 Bože, obrať ny a pokaž obličej svój a zdrávi budeme. Ps79,5 Hospodine bože mocí, dokovad hněvati sě budeš na modlitvu sluhy tvého, Ps79,6 krmiti ny budeš chlebem slez a pitie dáš nám v slzách u mieře? Ps79,7 Ustavils ny v otpoviedanie nepřátelóm našim a nepřietelé

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).