Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

losem rozdělil jim zeḿu povrázkem děličovým Ps77,55 i kázal jest bydliti v schranách jich pokoleňú izrahelskému. Ps77,56 I zkúšěli sú a dráždili sú boha vrchnieho a svědečství jeho nechovali sú Ps77,57 i otvrátili sú sě i nechovali sú sľubu jakož i otci jich, navrátili sú sě v stav zlý. Ps77,58 V hněvě vzbuzovali sú jej v hrdléch svých a v rytedlnostech svých k rozľúceňú rozdráždili sú jej. Ps77,59 Uslyšal jest to bóh i pohrděl jest a k ničemuž přivedl jest velmě Vítězě. Ps77,60 I zahladil jest stan vlasti Siloe, stan jeho, kdešto jest bydlil v ľudech, Ps77,61 i poddal jest u vězěnie moc jich a krásnost jich v rucě nepřátelóvPs77,62 i zaklenul u meču ľud svój a dědinú svú pohrděl. Ps77,63 Mládencě jich sežral jest oheň a děvicě jich nenařiekali sú. Ps77,64 Kněžú jich u meču zabili sú a vdov jich nekvieléchu. Ps77,65 I zbuzen jest jakožto spánlivý hospodin, jakožto mocný opiv [sě]text doplněný editorem ot vína. Ps77,66 I zbil jest nepřátely své u potomky, rúhotu věčnú dal jim Ps77,67 i otehnal jest stan Jozefóv a pokolenie Effrem nevyvolil, Ps77,68 ale vyvolil jest pokolenie Judy, horu Sion, južto jest miloval. Ps77,69 I ustavil jako jednorohého svatiňu svú v zemi, južto jest založil u věky, Ps77,70 i vyvolil Davida, sluhu svého, i zpodjal jej z stád ovčích, ot břěźúcích přijal jej, Ps77,71 pásti Jákob, sluhu svého, a Vítěz, dědičstvo své. Ps77,72 I krmil jě v nevinnosti srdcě svého a v rozumiech rukú svú vyvedl jě.

LXXVIII.

Ps78,1 Bože, přišli sú národové v dědičstvo tvé, poskrvnili sú chrám svatý tvój, uložili sú Jeruzalém v štěpiech [v ]text doplněný editoremstrážu. Ps78,2 Uložili sú smrtedlnosti slúh svých u pokrmy letadlóm nebeským, těla svatých tvých zvieřatóm zemským. Ps78,3 Prolili sú krev jich jakožto vodu v okolcě Jeruzaléma

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).