Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jě pobíjieše, hledáchu ho a navracováchu sě a na úsvitě přichodiechu k němu. Ps77,35 I rozpomanuli sú, že bóh spomocník jich jest a bóh vrchní vykupitel jich jest. Ps77,36 I milovali sú jej v ustech svých, a jazyky svými selhali sú jemu. Ps77,37 Nebo srdcě jich nebieše pravé s ním ani věrni byli sú v svědečstvu jeho. Ps77,38 Ale on jest milosrdný a milostivý bude hřiechóm jich a neroztratí jě. I vzvelebil jest, aby otvrátil hněv svój, a nerozžehl jest všeho hněvu svého. Ps77,39 I rozpomanul jest, že těla sú, duch otchoźúcí a nevracujúcí. Ps77,40 Kolikrát rozdražďovali sú jej na púšti, v hněvě zbuzovali sú jej v rozvodněňú? Ps77,41 I navráceni sú a skúšěli sú boha a svatého Vítězě rozdráždili sú. Ps77,42 Nerozpomanuli sú rukú jeho dne, jehožto vykúpil jě z ruky zamucujúcieho, Ps77,43 jakož jě položil v Ejiptě znamenie svá a zázraky v zemi kampotanskéPs77,44 i obrátil v krev řěky jich a studnicě jich, aby nepili. Ps77,45 Poslal na ně mšicě, i sněchu jě, a žáby, i zatratil jě. Ps77,46 I dal jest rzi plod jich a úsilé jich kobylkám. Ps77,47 I pobil u búři vinnicě jich a ovocě jich v jíňú Ps77,48 i poddal jest búři jalovata jich a jměnie jich ohňu. Ps77,49 Pustil na ně hněv zamúcenie svého, rozľúcenie a hněv a zámutek, u posláňú skrzě anjely zlé. Ps77,50 Cěstu učinil stezcě hněvu svého, neotpustil ot smrti dušiem jich a dobytek jich v smrti zaklenul Ps77,51 i zahradil jest všeckno prvorodičstvie v zemi ejipskéj, prvenstvie děl jich všěch [v]text doplněný editorem staniech chamských. Ps77,52 I otjal jakžto ovcě ľud svój a provedl jě jakožto stádo na púšti Ps77,53 i provedl jě v naděju a nebáli sú sě a nepřátely jich okľúči moře. Ps77,54 I vzvedl jě na horu svatině své, horu, južto jest získala pravicě jeho, i vyvrh ot obličěje jich národy a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).