Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

proměněnie pravicě Vrchnieho.“ Ps76,12 Památen sem byl děl božích, nebo památen budu ot počátka divóv tvých. Ps76,13 I budu mysliti ve všěch činiech tvých a u přiechodiech tvých vzochvěju. Ps76,14 Bože, v svátosti cěsta tvá, který bóh veliký jako bóh náš? Ps76,15 Ty si bóh, jenž činíš divy. Známu si učinil moc tvú, Ps76,16 vykúpil si v rameni tvém ľud tvój, syny Jákob a Jozefovy. Ps76,17 Viděly sú tě vody, bože, viděly sú tě vody i bály sú sě i zamúceny sú propasti. Ps76,18 Mnostvie zvuku vód, hlas dali sú oblaci. Anebo střěly tebe předchodie, Ps76,19 hlas hřímoty tvé v kole. Prosvietila sú sě zabřiežděnie tvá světu země, hnula sě jest i vztřásla sě země. Ps76,20 U mořu cěsta tvá a stezky tvé u vodách mnohých a stopy tvé nebudú poznány. Ps76,21 Vyvedl si jako ovcě ľud tvój, v rucě Mojzesově a Áronově.

LXXVII.

Ps77,1 Znamenajte, ľude mój, ustavenie mé, nakloňte ucho vaše v slova úst mých. Ps77,2 Otevru u pověstech usta má, mluviti budu příklady ot počátka. Ps77,3 Což sme slyšěli i poznali sme jě a otci naši zvěstovali sú nám. Ps77,4 Nejsú tajna ot synóv jich v národě jiném, zvěstujúce chvály božé a nravy jeho a divy jeho, jež jest učinil. Ps77,5 I vzbudil svědečstvo v Jákob a zákon ustavil v Kajúcích. Co přikázal otcóm našim známy učiniti synóm svým, Ps77,6 aby poznal národ jiný. Synové, jižto sě narodie i vstanú, i budú zvěstovati synóm svým, Ps77,7 aby uložili u boze naděju svú a nezapomněli činóv božích a přikázanie jeho hledali, Ps77,8 nebuďte jako otci jich, národ zlý a vzochvujúcí, narozenie, jenž nerozprostřělo srdcě svého, a nevěřil jest s bohem duch jeho. Ps77,9 Synové Effrem, napenše a púščějúce lučišče, navráceni sú v den bojě. Ps77,10 Nechovali sú svědečstvie božieho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).