Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

všickni pohani velbiti budú jej. Ps71,18 Blahoslavený bóh hospodin israhelský, jenž činí divy sám. Ps71,19 A požehnané jmě velebnosti vrchnie jeho u věky a naplnie sě velebnosti jeho všěcka země. Staň sě, staň sě! Ps71,20

Psalmuscizojazyčný text David LXXII.

Ps72,1 Kak dobrý Israhel bóh těch, jižto sú pravého srdcě! Ps72,2 Ale mé nohy nemále hnuly sú sě, nemále rozešli sú sě chodové moji, Ps72,3 nebo hněvách sě na zlostivé, pokoj hřiešných vida. Ps72,4 Nebo nenie zřěnie smrti jich a tvrdost v ráně jich. Ps72,5 V úsilí u ľudském nejsú a s ľudmi nebudú bičováni. Ps72,6 Proto držala jě pýcha, přikryti sú zlosťú a v nemilosti svéj. Ps72,7 Vyšla jest jako z tučnosti zlost jich, šli sú v žádost srdcě. Ps72,8 Myslili sú a mluvili sú ducholovstvo, zlost u výsosti mluvili sú. Ps72,9 Vložili sú v nebě usta svá a jazyk jich přišel v zemi. Ps72,10 Proto obrátí sě ľud mój tento a dnové plní nalezeni budú v nich. Ps72,11 I řekli sú: „Kako vie bóh, ač jest věděnie v Najvrchniem?“ Ps72,12 Aj zři, oni hřiešníci a vzbyčěvše na světě obdržěli sú sbožie. Ps72,13 I řekl sem: „Proto bez viny zpravil sem srdce mé i umyl sem mezi nevinnými rucě mé.“ Ps72,14 I byl sem bičován cělý den i utrpenie mé v jutřniech. Ps72,15 Ač řiekách: „Zvěstovati budu tak,“ aj zři, rod synóv tvých potupil sem. Ps72,16 I žádách, abych poznal toto, úsilé jest přěde mnú, Ps72,17 donědž nevendu v svatost božú a urozuměju u posledních jich. Ps72,18 Zajisté za ducholovstvie uložil si jim, povrhl si jě, když sě vzpodvíháchu. Ps72,19 Kako sú učiněni u pustotu? Brzo sú zmisali, zhynuli sú pro svú zlost. Ps72,20 Jakožto snóv vstávajúcích, hospodine, u městě tvém obraz jich k ničemuž obrátíš. Ps72,21 Nebo vzplanulo sě jest srdce mé a ledvie mé proměněny sú Ps72,22 a jáz k ničemuž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).