Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps70,22 Nebo i jáz zpoviedati sě budu tobě v sudiech slávy, pravdu tvú, bože, slaviti budu tobě, svatý Israhel. Ps70,23 Vzradujeta sě rty má, když zpievaju tobě, a dušě má, jušto si vykúpil. Ps70,24 Nebo i jazyk mój cělý den mysliti bude pravedlnost tvú, když pohaněni i potupeni budú, jižto hledajú mně zlého.

LXXI.

Ps71,1 Ps71,2 Bože, súd tvój královi daj a pravdu tvú synovi královu, suď ľud tvój u pravdě a chudé tvé v súdě. Ps71,3 Přijměte hory pokoj ľudu a pohorci pravdu. Ps71,4 Súditi bude chudé ľudi a zdrávy učiní syny chudých a poníží potuṕúcie. Ps71,5 I přěbude s sluncem a přěd mesiecem v narozeňú národóv. Ps71,6 Sstúpí jako déšč v rúno a jako krópě kapúcie na zeḿu. Ps71,7 Vzejde ve dnech jeho pravedlnost a přěmnostvo pokoje, doňovadž nezajde mesiec. Ps71,8 I bude panovati ot moře až do moře a ot řěky až do kraj světa. Ps71,9 Přěd ním padnú múřínové a nepřietelé jeho zeḿu lzáti budú. Ps71,10 Králi tharští a ostrovščí dary ofěrovati budú, králi arabské země a Sába dary přivedú. Ps71,11 I budú sě modliti jemu všickni králi, všickni pohani slúžiti budú jemu. Ps71,12 Nebo vysvobodil chudého ot mocného a chudého, jemužto nebieše spomocníka. Ps71,13 Otpustí chudému a nedostatečnému a dušě chudých zdrávy učiní. Ps71,14 Z lichev a ze zlosti vykúpí dušě jich a počestné jmě jich přěd ním. Ps71,15 I živ bude a dáno mu bude zlata arabského a modliti sě bude z něho veždy, cělý den děkovati jemu budú. Ps71,16 Bude tvrdost v zemi u vrchních horách, zpodejme sě nad horu libanskú plod jeho a zektvú ze města jakožto sěno zemské. Ps71,17 Buď jmě jeho požehnáno u věky, přěd sluncem ostane jmě jeho. A požehnáni budú v něm všickni národové země, všickni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).