Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ve rtiech jich, nebo kto jest slyšal? Ps58,9 A ty, hospodine, posměješ sě jim, k ničemuž přivedeš všěcky pohany. Ps58,10 Moc mú k tobě chovaju, nebo bože, příjemcě mój si ty, Ps58,11 bóh mój, milosrdenstvie tvé přědejde mě. Ps58,12 Bóh pokázal mně nad mé nepřátely: „Nezabíjěj jich, někdažto zapomínajú ľudie moji.“ Rozpuď jě u moci tvé a ssaď jě, zabraniteľu mój, hospodine, Ps58,13 hřiech jich úst, řěč rtóv jich, a popadeni buďte u pychosti své. A ot ukáranie a lži zvěstováni budú Ps58,14 v svrchováňú, v hněvě svrchovánie, i nebudú. A vzvědie, nebo bóh panovati bude Jákob i kraju země. Ps58,15 Obrátie sě k večeru a hladovití budú jako psi a obejdú město. Ps58,16 Oni rozbehnú sě k jědeňú, ale ač nebudú syti, vrtrati budú. Ps58,17 Ale jáz spievati budu sílu tvú a povýšu ráno milosrdenstvie tvého, nebo učiněm si příjemce mój a útočišče mé v den zámutka mého. Ps58,18 Pomocníku mój, tobě slaviti budu, nebo bože, příjemce mój si, bože mój, milosrdenstvie mé.

LIX.

Ps59,1 Ps59,2 Ps59,3 Bože, otehnal si a zkazil si ny, rozhněval si sě a smiloval si sě nad námi. Ps59,4 Hnul si zeḿú a zamútil si ju, uzdrav skrušenie jejie, nebo smútila sě jest. Ps59,5 Ukázal si ľudu tvému otvrdná, napojil si ny vínem trpkosti. Ps59,6 Dal si těm, jižto sě tebe bojie, znamenie, aby utekli ot obličěje hrozného, aby vysvobozeni byli vzvolení tvoji. Ps59,7 Zdráva mě učiň pravicě uslyš mě. Ps59,8 Bóh mluvil jest v svatém svém: „Účasten budu v zemi sicimskéj u přídoľú stanovišť změřu. Ps59,9 Mój jest Galaad a mój jest Manases a Effraim síla hlavy mé. Juda král mój, Ps59,10 Moab hrnec nadějě mé. Do země idumské rozprostru

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).