Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

věc hořkú, Ps63,5 aby zastřělili v tajně neposkvrněného. Ps63,6 Rychle zastřělé jej a nebudú sě báti, utvrdili sú sobě řěč lstivú. Zvěstovali sú, aby skryli osidla, řekli sú: „Kto jě uzří?“ Ps63,7 Zjadali sú, zhynuli sú jadati jadánie. Přistup člověk k srdcu vysokému Ps63,8 a povýšen bude bóh. Střěly malých učiněny sú jiezvy jich Ps63,9 i utvrzeni sú protiv jim jazyci jich. Zamúceni sú všickni, jižto sú viděli jě, Ps63,10 i bál sě jest prokní člověk. I zvěstovali sú diela božie i učiněnie jeho urozuměli sú. Ps63,11 Vzraduje sě pravý v hospodině a úfati bude v něm a chváleni budú všickni pravého srdcě.

LXIIII.

Ps64,1 Ps64,2 Tě slušie chváliti, bože, na hořě Sion a tobě sě navrátí sľub v Jeruzalémě. Ps64,3 Uslyš modlitvu mú, k tobě všecko tělestvie příde. Ps64,4 Slova zlostivých přěmohla sú nad ny a nemilostem našim ty sě sľutuješ. Ps64,5 Blahoslavený, jehož si vyvolil a přijal, bydliti bude v sienech tvých. Naplněni budeme v dobrých domu tvého a svatý jest chrám tvój, Ps64,6 divný u pravdě. Uslyš ny, bože, spasiteľu náš, nadějě všech krajin země i na moři daleko. Ps64,7 Čině hory v svéj moci, opásav sě mocú, Ps64,8 jenž zamucuješ hlubokost morskú, zvuk slévanie jeho. Smútie sě ľudie Ps64,9 i budú sě báti, jižto bydlé v krajích, ot tvých dnóv, výštie jutřnie i večer ochutíš. Ps64,10 Navščievils země i zapojils ju, rozmnožil si rozploditi ju. Řěka božie naplněna jest vodami, dospěls jich krḿu, nebo jest dospěnie jich. Ps64,11 Potoky jejie zapoj, rozmnož ksencě jejie, v krópiech jejie vzraduje sě ploďúci. Ps64,12 Požehnáš koruně léta dobroty tvé a pole tvá naplněna budú plodičství. Ps64,13 Otučnějú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).