Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

obuv moju, mně sú cuzozemci poddáni.“ Ps59,11 Kto mě dovede u město ohrazené, kto mě dovede až do země idumské? Ps59,12 Však ty, bože, jenž si ny otehnal, a nevyndeš, bože, u mocech našich. Ps59,13 Daj nám pomoc z zámutka a jěšutně zdravie člověčie. Ps59,14 U bozě učiníme moc a on k ničemuž přivede zamucujúcie ny.

LX.

Ps60,1 Ps60,2 Uslyš, bože, prosbu mú, urozuměj modlitvě méj. Ps60,3 Ot krajin země k tobě volal sem, když sě tížieše ve mně srdce mé, na skále povýšil si mě. Vyvedl si mě, Ps60,4 nebo učiněn si nadějě má, věžě mocnosti ot obličěje nepřátel. Ps60,5 Bydliti budu u věky v chrámě tvém, obráněn budu v rovievaňú křídlú tvú. Ps60,6 Nebo ty, bože, uslyšal si modlitvu mú, dal si dědinu báznivým jmeni tvého. Ps60,7 Dni nad dni králové přidáš, léta jeho až v den národa i národóv. Ps60,8 Ostane u věky v obezřěňú božiem, milosrdie a pravdu jeho kto následovati bude? Ps60,9 Tak slávu řku jmeni tvému u věky, abych navrátil sľuby mé ze dne v den.

LXI.

Ps61,1 Ps61,2 Čili ne bohu poddána bude dušě má? Nebo ot něho zdravie mé. Ps61,3 Nebo i on jest bóh mój i spasitel mój, příjemce mój, nehnu sě viec. Ps61,4 Dokovad řucujete sě v člověka? Zabíjiete sě vy všickni jakožto stěně nakloněnéj a základu vyvráceňú. Ps61,5 Nebo jistě mzdu mú myslili sú zahnati, běžal sem v žízi, usty mými dobřě řiekáchu, a srdcem svým zlořěčiechu. Ps61,6 Avšakož bohu poddána bude dušě má, nebo ot něho utrpěnie mé. Ps61,7 Nebo on bóh mój a spasitel mój, pomocník mój a nesejdu. Ps61,8 U bozě spasenie mé a chvála má, bóh pomoci méj a nadějě má u boze jest. Ps61,9 Úfajte v něho, vešken

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).