Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

dušu mú, Ps55,8 za ničse zdrávy učiníš jě, v hněvě ľudi vyvržeš. Ps55,9 Bože, život mój zvěstoval sem tobě, uložil si slzy mé v obezřěňú tvém. Jakož i v sľubu tvém, Ps55,10 tehdy navrátie sě nepřietelé moji zasě. V kteříž kolivěk den vzývati budu tě, aj zři, poznal sem tě, že bóh si mój. Ps55,11 U boze chváliti budu slovo, v hospodinu chváliti budu řěč. U bóh sem úfal, nebudu sě báti, co mi učiní člověk. Ps55,12 Ve mně sú, bože, sľuby tvé, ježto navrácu, chvály tobě. Ps55,13 Nebo vyprostil si dušu mú ot smrti a nohy mé ot poplźu, abych sě sľúbil přěd bohem v světlosti živých.

LVI.

Ps56,1 Ps56,2 Smiluj sě nade mnú, hospodine, smiluj sě nade mnú, nebo v tě jest úfala dušě má. A v stieňu křídlú tvú úfati budu, doňedž nepřějde zlost. Ps56,3 Vzvolaju k bohu najvyššiemu, k bohu, jenž dobře učinil mně. Ps56,4 Poslal z nebe i vysvobodil mě, dal v rúhotu potlačúcé mě. Poslal jest bóh milosrdenstvie své a pravdu svú Ps56,5 i vyprostil dušu mú z prostřědka ščencóv lvových. Spal sem zamúcen. Synové člověčí, zubové jich oděnie a střěly a jazyk jich meč ostrý. Ps56,6 Povyš sě, bože, na nebesa a nad všu zeḿu chvála tvá. Ps56,7 Osidlo upravili sú nohám mým a nakřivili sú dušu. Bili sú přěd mým obličejem jámu i upadli sú v ňu. Ps56,8 Hotovo srdce mé, bože, hotovo srdce mé, spievati budu a slávu řku. Ps56,9 Vstaň, chvála má, vstaň, sláva má a húsle, vstanu na zabřěžděňú. Ps56,10 Zpievati budu tobě v ľudech, hospodine, a slávu řku tobě v národiech. Ps56,11 Nebo velebno jest až do nebes milosrdenstvie tvé a až do oblakóv pravda tvá.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).