Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

pravicě má. Ps44,6 Střěly tvé ostré, ľudie pod tě padnú, v srdcě nepřátel králóv. Ps44,7 Stolicě tvá, bože, u věky, metla zpravenie metla královstvie tvého. Ps44,8 Miloval si pravdu a nenáviděl si zlosti, a proto mazal tě bóh, bóh tvój, olejem veselé nad děvicě tvé. Ps44,9 Myrra a krópě a kassia ot rúcha tvého, ot domóv slonových, z nichžto milovaly sú tě Ps44,10 dcery králové ve ctnosti tvéj. Přístojí králová na pravici tvéj v rúšě pozlaceném, okľúčena rozličnosťú. Ps44,11 Slyš, dci, a viz a nakloň ucho tvé a zapoměň ľuda svého a domu otcě tvého. Ps44,12 A požádá král krásy tvéj, nebo on jest hospodin bóh tvój, a modliti sě budú jemu. Ps44,13 A dcery tyrské v dařiech obličěj tvój chváliti budú, všickni bohatí ľudie. Ps44,14 Všěckna chvála jejie královy dceře ot vňutřka, u podolciech zlatých, Ps44,15 okľúčena rozličenstvím. Přivedeny budú dievky královi, bližnie jejie, přivedeny budú tobě. Ps44,16 Přivedeny budú u veseľú a v radosti, přivedeny budú v chrám králóv. Ps44,17 Za vlasti tvé narodili sú sě tobě synové, ustavíš jě kniežaty nade všú zeḿú. Ps44,18 Pamětiv budu jmeni tvého ve všem narozeňú a narozeňú. A proto ľudie zpoviedati sě budú tobě u věky i u věky věkóm.

XLV.

Ps45,1 Ps45,2 Bóh naše útočišče a moc, pomocník v zámutciech, jež sú ny nadešly přieliš. Ps45,3 A proto nebudeme sě báti, když zamútí sě země a přěnesú sě hory v srdce morské. Ps45,4 Zvučaly sú i smúceny sú vody jich, zamúceny sú hory u moci jeho. Ps45,5 Šuměnie řěky obveseluje město božie, posvětil jest přiebytek svój Najvyšší. Ps45,6 Bóh u prosědcě jeho, nehne sě, spomóž jí bóh ráno na zabřiežděňú. Ps45,7 Zamúceni sú národové i nakloněna sú královstvie,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).