Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

nadvzvýšena a vzpodvižena jako cedry Libanicizojazyčný text. Ps36,36 I šel sem, a aj zři, nebieše, hledal sem jeho, i nenie nalezeno miesto jeho. Ps36,37 Chovaj nevinnosti a viz pravedlnosti, nebo sú ostatci člověku pokojnému. Ps36,38 Ale nepraví zahynú pojednú, ostatci nemilostivých minú. Ps36,39 Ale zdravie pravedlných ot hospodina a obráncě jich v času zámutka. Ps36,40 A spomóž jim hospodin a vysvobodí jě, vyprostí ot hřiešných i uzdraví jě, nebo sú úfali v něm.

David XXXVII.

Ps37,1 Ps37,2 Hospodine, v náhlosti tvéj nepotupuj mne ani v hněvě tvém treskci mě. Ps37,3 Nebo střěly tvé venznuty sú u mě i utvrdil si nade mnú ruku svú. Ps37,4 Nenie zdravie v těle mém ot obličejě hněvu tvého, nenie pokoje kostem mým ot obličěje hřiechóv mých. Ps37,5 Nebo zlosti mé vzešly sú nad mú hlavu, jako břiemě těžké obtiežily sú sě nade mnú. Ps37,6 Zetlely sú a zkazily sú sě jiezvy mé ot obličěje nemúdrosti mé. Ps37,7 Huben sem učiněn a skloněn sem až do koncě, cělý den smuten chodiech. Ps37,8 Nebo ledvie mé naplněny sú ukáranie a nenie zdravie v těle mém. Ps37,9 Mučen sem a ponížen sem velmi, řeviech ot vzdychánie srdcě mého. Ps37,10 Hospodine, přěd tebú všeckno žádanie mé a vzdychánie mé od tebe nenie skryto. Ps37,11 Srdce mé zamúceno jest, ostala mne jest síla má a světlost očú mú, i ta nenie se mnú. Ps37,12 Přietelé moji a bližní moji proti mně přiblížili sú sě i stáli sú. A již podlé mne biechu, z daleka stáchu a násilé činiechu, již hledáchu dušě mé. Ps37,13 A již hledáchu zlého mého, mluvili sú jěšutnosti a zlost cělý den mysléchu. Ps37,14 Ale já jako hluchý neslyšiech a jako němý neotvořuje úst svých. Ps37,15 I učiněn sem jako člověk neslyšúcí a nejmaje v ustech otmluvenie. Ps37,16 Nebo v tě, hospodine, úfal sem, ty uslyšíš mě, hospodine bože mój. Ps37,17 Nebo řekl sem,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).