Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps38,13 Uslyš modlitvu mú, hospodine, a prosbu mú, ušima přijmi slzy mé. Nezamlčuj, nebo příchozí sem já u tebe a pútník jako všickni otci moji. Ps38,14 Otpusť mi, abych otdechl, dřéve než bych otšel a viec nebudu.

XXXIX.

Ps39,1 Ps39,2 Čekav čekal sem hospodina i přispěl mi. Ps39,3 I uslyšal jest prosby mé a vyvedl mě jest z jezera hubenstvie, z bláta kalného. I ustavil jest na kameni nohy mé a zpravil jest chod mój. Ps39,4 I veslal u má usta piesen novú, chválu bohu našemu. Uzřie mnozí a budú sě báti a úfati budú v hospodina. Ps39,5 Blažený muž, jehožto jmě hospodinovo naděje jeho a nevzezřěl v ješutnosti a u pospílenie lstivá. Ps39,6 Mnohé divy učinil si ty, hospodine bože mój, divóm tvým a myšlením tvým nenie, jenž by roven byl tobě. Zvěstoval sem a mluvil sem, rozmnožili sú sě nad čísla. Ps39,7 Ofěry a oběti nerodil si, ale uši skonal si mně. Neboobět i za hřiech nepotřěboval si, Ps39,8 tedy sem řekl: „Aj zři, jdu.“ V hlavě knih psáno jest o mně, Ps39,9 abych učinil vóľu tvú, bože mój, a chtěl sem ustaveňú tvému u prostřědcě srdcě mého. Ps39,10 Zvěstoval sem pravdu tvú u velikém sňatcě, aj zři, rtoma mýma nezabráňu, tys to věděl, hospodine. Ps39,11 Pravdy tvé neskryl sem v srdcu mém, pravdu tvú a zdravie tvé řekl sem. Neskryl sem milosrdenstvie tvého a pravdy tvé ot mnohého sboru. Ps39,12 Ale ty, hospodine, nevzdaluj smilovánie tvého ote mne, milosrdie tvé a pravda tvá veždy sú mě přijímaly. Ps39,13 Nebo okľúčily sú mě zlosti, jimžto nenie čísla, okľúčily sú mě zlosti mé, nemohl sem, abych prozřěl. Rozmnožily sú sě nad vlasy hlavy mé a srdce opustilo jest mě. Ps39,14 Sľub sě tobě, hospodine, aby mě vyprostil, hospodine, ku pomoci méj vezři. Ps39,15 Pohaněni a potupeni buďte pojednú, jižto hledajú dušě méj, aby

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).