Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

budu jemu, spasenie obličeje mého a bóh mój.

XLIII.

Ps43,1 Ps43,2 Bože, ušima slyšěli sme, otci naši zvěstovali sú nám, dielo, jenž si dělal ve dnech jich a ve dnech starých. Ps43,3 Ruka tvá národy rozpudila i zahladils jě, pobíjal si ľud a vyhnal si jě. Ps43,4 Nebo ani u meču svém vládli sú zeḿú a rámě jich neuzdravi jich, ale pravicě tvá a rámě tvé, osviecenie tvého obličěje, nebo sľúbil si sě v nich. Ps43,5 Ty si ten král mój a bóh mój, jenž vzkazuješ zdravie Jákob. Ps43,6 V tobě nepřátely vieti budeme rohem a ve jmeni tvém pohrdíme vstávajúcími protiv nám. Ps43,7 Nebo ani v lučišču mém úfati budu a meč mój neuzdraví mne. Ps43,8 Nebo uzdravil si ny ot bičujúcích ny a nenáviďúcie ny uhanil si. Ps43,9 U boze chváliti sě budeme a ve jmeni tvém zpoviedati sě budeme u věky. Ps43,10 Ale nynie vyhnal si ny i pohanil si ny i nevyvedeš, bože, u mocech našich. Ps43,11 Obrátils ny zasě po nepřieteléch našich, a jižto nenávidiechu nás, rozchycováchu sobě. Ps43,12 Dal si ny jakžto ovcě u pokrm a v národiech rozprášil si ny. Ps43,13 Prodal si ľud svój bez nájma i nebylo jest množstvie u proměněních jich. Ps43,14 Položil si ny ohavenstvím súsědóm našim, pospílením i posmievaním těm, jižto v okolcě našem sú. Ps43,15 Uložil si ny podobenstvím národóm, hnutím hlavy v ľudech. Ps43,16 Cělý den hanba má proti mně a pohaněnie obličeje mého přišlo jest mně, Ps43,17 ot hlasu ukárajúcích a ot omluv́ujúcích, ot obličěje nepřietele a stíhajúcích. Ps43,18 Ta všeckna přišla sú na ny, aniž sme zapomněli tebe a zle nečinili sme v svědectv́ú tvém. Ps43,19 A neotešlo zasě srdce naše a schýlil si stezky našě ot cěsty tvé. Ps43,20 Nebo ponížil si ny u miestě bičovánie a přikryl ny jest stieň smrti. Ps43,21 Ač sme zapomněli jmene boha našeho i ač sme zprostřěli rucě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).