Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps27,4 Daj jim otplatu vedlé činóv jich a podlé zlosti nalezeních jich. Podlé činóv rukú jich otplať jim, navrať jim otplatu jich. Ps27,5 Nebo neurozuměli sú činóm božím a v činy rukú jeho zkazíš jě a neustavíš jě. Ps27,6 Blažený hospodin, nebo uslyšal jest hlas prosby mé. Ps27,7 Hospodin pomocník mój a obranitel mój a v něm jest úfalo srdce mé i zproščen sem. I vzkvetlo jest tělo mé a z mé vóle zpoviedati sě budu jemu. Ps27,8 Hospodin síla sboru svého a obranitel spasenie krista svého jest. Ps27,9 Zdráv učiň ľud tvój, hospodine, a požehnaj dědiny tvéj a vládni jimi a vzpodejmi jě až u věk.

XXVIII.

Ps28,1 Přineste hospodinu, synové boží, přineste hospodinu syny skopcové. Ps28,2 Přineste hospodinu chválu i čest, přineste hospodinu chválu jmeni jeho, modlte sě hospodinu v sieni svaté jeho. Ps28,3 Hlas boží nad vody, bóh velebnosti vzvučal, hospodin nad vody mnohé. Ps28,4 Hlas boží u moci, hlas boží u velebnosti. Ps28,5 Hlas boží ztieraje cedry i zetře hospodin cedry Libani Ps28,6 a zmenší jě jako telcě libanské a zmilelý jakožto syny jednorožcóv. Ps28,7 Hlas boží upadujúcí u plamen ohně, Ps28,8 hlas boží poplaňujúcí púšč a zamútí hospodin púšč engalskú. Ps28,9 Hlas boží připravujúcí jeleny i zjěvuje skrytá, v chrámu jeho všickni dějú chválu. Ps28,10 Hospodin povodeň vzbytčěti činí i sěde hospodin král u věky. Ps28,11 Hospodin moc dá ľudu svému, hospodin požehná ľudu svému u pokoju.

XXVIIII.

Ps29,1 Ps29,2 Povýšu tebe, hospodine, nebo přijal si mě, ani si povýšil nepřátel mých nad mě. Ps29,3 Hospodine bože mój, volal sem k tobě i uzdravil si mě. Ps29,4 Hospodine, vyvedl si ot pekla dušu mú, uzdravil si [mě]text doplněný editorem[392]mě] me lat. ot sstúpajúcích u propast. Ps29,5 Slavte hospodinu, světí jeho, a zpoviedajte paměti svatosti jeho. Ps29,6 Nebo hněv v zámutcě jeho a život u vóli jeho. Do večera bydliti bude pláč a do jutřně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).