Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jutřně veselé. Ps29,7 Ale já sem řekl v rozmnožeňú mém: „Nehnu sě u věk.“ Ps29,8 Hospodine, u vóli v tvéj dal si krásě mé nravy. Otvrátil si obličěj svój ote mne i učinil sem sě smuten. Ps29,9 K tobě, hospodine, volati budu a k bohu mému vzmodľu sě: Ps29,10 „Který užitek u méj krvi, když sstúpaju v zahubenie? Čili zpoviedati sě bude prach nebo zvěstovati bude pravdu tvú?“ Ps29,11 Uslyšal jest hospodin i smiloval sě jest nade mnú, hospodin učiněn jest pomocník mój. Ps29,12 Obrátil si pláč mój u veselé mně, rozdřěl si měch mój i okľúčil si mě veselím, Ps29,13 aby zpievala tobě chvála má, a nestesknu sobě. Hospodine bože mój, na věky zpoviedati sě budu tobě.

Psalmuscizojazyčný text XXX.

Ps30,1 Ps30,2 V tě, hospodine, úfal sem, nebudu pohaněn u věky, u pravedlnosti tvéj vysboboď mě. Ps30,3 Nakloň ke mně ucho tvé, pospěš, aby mě vypravil. Buď mi u bóh obráněnie a v dóm utečenie, aby mě zdráva učinil. Ps30,4 Nebo síla má a útočišče mé ty si a pro tvé jmě vyvedeš mě a otkrmíš mě. Ps30,5 Vyvedeš mě z osidla toho, jež sú mi schovali, nebo ty si obráncě mój. Ps30,6 V tvoji rucě porúčěju duch mój, vykúpil si mě, hospodine bože pravdy. Ps30,7 Nenáviděl si chovajúcích jěšutnosti nad jěšutné, ale já v hospodině úfal sem. Ps30,8 Vzraduju sě i vzveseľu sě milosrdenstv́ú tvému, nebo opatřil si poníženie mé, uzdravil si z nedostatkóv dušu mú. Ps30,9 Ani si mě okľúčil v rukú nepřátel mých, ustavil si u miestě širokém nohy mé. Ps30,10 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo truchlo jest a zamúceno v hněvě oko mé a dušě má a život mój. Ps30,11 Nebo zhynul jest u bolesti život mój a léta ve vzdycháních. Umdlena jest v chudobě síla má a kosti mé zamúceny sú. Ps30,12 Nade všě nepřátely mé učiněn sem v ohavenstvie súsědóm mým velmi a strach známým mým. Již vidiechu mě, ven vyběhú ote mne.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).