Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps30,22 Blahoslavený hospodin, nebo divnil jest milosrdie své mně u městě ohrazeném. Ps30,23 Ale jáz řekl sem u vystúpeňú mysli mé: „Otvržen sem ot obličejě očú tvú.“ A proto uslyšal si hlas modlitvy mé, když sem volal k tobě. Ps30,24 Milujte hospodina, všickni světí jeho, nebo pravdy potřěbuje hospodin a otplatí obihem čiňúcím pychost. Ps30,25 Mužsky čiňte a potvrď sě srdce vaše, všickni, již úfáte v hospodina. Chval otci […]text doplněný editorem Jenž byl […]text doplněný editorem

Žalma XXXI.

Ps31,1 Blahoslavení, jichžto sú otpuščeny zlosti a jichžto přikryti sú hřieši. Ps31,2 Blažený muž, jemužto hospodin nepomieni hřiecha ani jest v duchu jeho lest. Ps31,3 Nebo mlčal sem, sstaraly sú sě kosti mé, když volách cělý den. Ps31,4 Nebo ve dne i v noci otiežena jest ruka tvá nade mnú, navrátil sem sě v snuženie své, když sě přitupuje trnie. Ps31,5 Hřiech mój znám sem tobě učinil a nepravosti mé neskryl sem. Řekl sem: „Zpoviedati sě budu proti mně nepravosti mé hospodinu,“ a ty otpustil si nemilost hřícha mého. Ps31,6 Pro to modliti sě bude každý svatý v času potřěbném. Avšakož u vodni vód mnohých k němu sě nepřiblížie. Ps31,7 Ty si útočišče mé ot zámutka, jenž mě jest okľúčil, veselé mé, vyprosť mě ot těch, již sú mě okľúčili. Ps31,8 Rozum tobě dám i nauču tě na téjto cěstě, na niežto choditi budeš, utvrźu nad tobú moji oči. Ps31,9 Neroďte býti jako kóň a mezh, jimžto nenie rozum. V ohlavi a v uzdě obličěje jich sepni, kteříž sě nepřibližujú k tobě. Ps31,10 Mnohé bičovánie hřiešných, ale úfajúcie v hospodina milosrdie okľúčí. Ps31,11 Veselte sě v hospodině i radujte sě, praví, i chvalte sě, všickni pravého srdcě.

XXXII.

Ps32,1 Veselte sě, praví, v hospodinu, pravedlným slušie chvála. Ps32,2 Zpoviedajte sě hospodinu v húslech, v žaltářu desěti strun slavte jemu. Ps32,3 Zpievajte jemu piesen novú, dobřě slavte jemu v hlasonošiech. Ps32,4 Nebo pravedlné

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).