Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Neotvracuj obličěje tvého ote mne, neotchyluj sě v hněvě ot sluhy tvého. Spomocník mój buď, neopušťuj mne ani pohrzěj mnú, bože, spasiteľu mój. Ps26,10 Nebo otec mój a mátě má opustili sú mě, ale hospodin mě jest přijal. Ps26,11 Zákon ulož mi, hospodine, v cěstě tvéj a zprav mě v stezcě tvéj pravéj pro mé nepřátely. Ps26,12 Nepodávaj mne v dušě zamucujúcích mě, nebo vstali sú proti mně svědci lstiví a selhala jest lest jemu. Ps26,13 Věřu viděti dobra božie v zemi živých. Ps26,14 Čekaj pána, musky čiň a posíleno buď srdce tvé a zachovaj boha.

psalmuscizojazyčný text XXVII.

Ps27,1 K  tobě, hospodine, volati budu, bože mój, nevzdaluj sě ote mne, aby někda mlčal ote mne, a připodobnaju sě sstúpajúcím v jezero. Ps27,2 Uslyš, hospodine, hlas modlitvy mé, když modľu sě k tobě, když zpodvíhaju rucě moji k chrámu svatému tvému. Ps27,3 Ne spolu poddaj mě s hřiešníky a z dělajúcími zlost nezatracuj mne, jižto mluvie pokoj s bližním svým, ale zla v srdcích jich. Ps27,4 Daj jim otplatu vedlé činóv jich a podlé zlosti nalezeních jich. Podlé činóv rukú jich otplať jim, navrať jim otplatu jich. Ps27,5 Nebo neurozuměli sú činóm božím a v činy rukú jeho zkazíš jě a neustavíš jě. Ps27,6 Blažený hospodin, nebo uslyšal jest hlas prosby mé. Ps27,7 Hospodin pomocník mój a obranitel mój a v něm jest úfalo srdce mé i zproščen sem. I vzkvetlo jest tělo mé a z mé vóle zpoviedati sě budu jemu. Ps27,8 Hospodin síla sboru svého a obranitel spasenie krista svého jest. Ps27,9 Zdráv učiň ľud tvój, hospodine, a požehnaj dědiny tvéj a vládni jimi a vzpodejmi jě až u věk.

XXVIII.

Ps28,1 Přineste hospodinu, synové boží, přineste hospodinu syny skopcové. Ps28,2 Přineste hospodinu chválu i čest, přineste hospodinu chválu jmeni jeho, modlte sě hospodinu v sieni svaté jeho. Ps28,3 Hlas boží nad vody, bóh velebnosti vzvučal, hospodin nad vody mnohé. Ps28,4 Hlas boží u moci, hlas

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).