Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

boží u velebnosti. Ps28,5 Hlas boží ztieraje cedry i zetře hospodin cedry Libani Ps28,6 a zmenší jě jako telcě libanské a zmilelý jakožto syny jednorožcóv. Ps28,7 Hlas boží upadujúcí u plamen ohně, Ps28,8 hlas boží poplaňujúcí púšč a zamútí hospodin púšč engalskú. Ps28,9 Hlas boží připravujúcí jeleny i zjěvuje skrytá, v chrámu jeho všickni dějú chválu. Ps28,10 Hospodin povodeň vzbytčěti činí i sěde hospodin král u věky. Ps28,11 Hospodin moc dá ľudu svému, hospodin požehná ľudu svému u pokoju.

XXVIIII.

Ps29,1 Ps29,2 Povýšu tebe, hospodine, nebo přijal si mě, ani si povýšil nepřátel mých nad mě. Ps29,3 Hospodine bože mój, volal sem k tobě i uzdravil si mě. Ps29,4 Hospodine, vyvedl si ot pekla dušu mú, uzdravil si [mě]text doplněný editorem[392]mě] me lat. ot sstúpajúcích u propast. Ps29,5 Slavte hospodinu, světí jeho, a zpoviedajte paměti svatosti jeho. Ps29,6 Nebo hněv v zámutcě jeho a život u vóli jeho. Do večera bydliti bude pláč a do jutřně veselé. Ps29,7 Ale já sem řekl v rozmnožeňú mém: „Nehnu sě u věk.“ Ps29,8 Hospodine, u vóli v tvéj dal si krásě mé nravy. Otvrátil si obličěj svój ote mne i učinil sem sě smuten. Ps29,9 K tobě, hospodine, volati budu a k bohu mému vzmodľu sě: Ps29,10 „Který užitek u méj krvi, když sstúpaju v zahubenie? Čili zpoviedati sě bude prach nebo zvěstovati bude pravdu tvú?“ Ps29,11 Uslyšal jest hospodin i smiloval sě jest nade mnú, hospodin učiněn jest pomocník mój. Ps29,12 Obrátil si pláč mój u veselé mně, rozdřěl si měch mój i okľúčil si mě veselím, Ps29,13 aby zpievala tobě chvála má, a nestesknu sobě. Hospodine bože mój, na věky zpoviedati sě budu tobě.

Psalmuscizojazyčný text XXX.

Ps30,1 Ps30,2 V tě, hospodine, úfal sem, nebudu pohaněn u věky, u pravedlnosti tvéj vysboboď mě. Ps30,3 Nakloň ke mně ucho tvé, pospěš, aby mě vypravil. Buď mi u bóh obráněnie a v dóm utečenie, aby mě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).