Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

neomdleju. Ps25,2 Zkus mne, hospodine, a pokus mne, užzi ledvie a třiesla má a srdce mé. Ps25,3 Nebo milosrdie tvé přěd mýma očima jest a sľúbil sem sě u pravdě tvéj. Ps25,4 Neseděl sem v radě jěšutnosti a se zlosti čiňúcími nevejdu. Ps25,5 Nenáviděl sem sňatka zlostivých a s nemilostivými nesadu. Ps25,6 Umyju mezi nevinnými rucě moji i obkľúču oltář tvój, hospodine, Ps25,7 abych uslyšal hlas chvály tvé a zvěstoval rozličné divy tvé. Ps25,8 Hospodine, miloval sem krásnost domu tvého a místo bydla chvály tvé. Ps25,9 Nezatracuj s nemilostivými dušě mé a s mužmi krví života mého, Ps25,10 v jichžto rukú zlosti sú, pravicě jich naplněna jest daróv. Ps25,11 Ale já v nevinnosti méj chodil sem, vykup mě a smiluj sě nade mnú. Ps25,12 Noha má stála jest v zpraveňú, v kosteléch poděkuju tobě, hospodine.

Žalma Davidova XXVI.

Ps26,1 Hospodin osvěta má a zdravie mé, jehož sě báti budu. Hospodin obráncě života mého, ot něhož sě třiesti budu. Ps26,2 Když přibližujú sě nad mě škodliví, aby jedli tělo mé, již zamucujú mě nepřietelé moji, oni omdleli sú i padli sú. Ps26,3 Ač ustavie proti mně hrady, nevzbojí sě srdce mé. Ač vstane proti mně vojsko, v to já úfati budu. Ps26,4 Jednoho sem prosil ot hospodina a to budu žádati, abych bydlil v domu božiem po všě dni života mého, abych viděl vóľu božú a navščievil chrámu jeho. Ps26,5 Nebo skryl mě jest u přiebytcě svém, v den zlých obránil mě jest v skryťú přiebytka svého. Ps26,6 Na skále povýšil mě a nynie povýšil hlavu mú nad nepřátely mé. Obšel sem i obětoval sem v chrámě jeho obět hlasonošúcú i zpievati budu a slávu řku hospodinu. Ps26,7 Uslyš, hospodine, hlas mój, jímžto sem volal k tobě, smiluj sě nade mnú a uslyš mě. Ps26,8 Tobě řeklo srdce mé: „Hledal jest tebe obličěj mój, obličěje tvého žádati budu.“ Ps26,9 Neotvracuj

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).