Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps21,8 Všickni vidúce mě, posmievali sú sě mnú, mluvili sú rtoma a kývali sú hlavú: Ps21,9 „Úfal jest v hospodinu, vyprosť jej, zdráva učiň jej, nebo chce jemu.“ Ps21,10 Nebo ty si, jenž si mě vytrhl z břucha, nadějě má ot prsí mateře mé, Ps21,11 v tě sem uvržen ot narozenie. Z břucha mateře mé bóh mój si ty, Ps21,12 neotstupuj ote mne, nebo smutek bliz jest a nenie, kto by spomohl. Ps21,13 Okľúčili sú mě telci mnozí, býkové tlustí obsědli mě. Ps21,14 Otevřěli sú na mě usta jako lev popadúcí a řevúcí. Ps21,15 Jako voda prolit sem, rozmetány sú všeckny kosti mé. Učiněno jest srdce mé jako vosk rozvlažený u prosědcě života mého. Ps21,16 Uschla jest jako třěpina moc má a jazyk mój přidrží sě dásnóm mým a u prach smrti uvedl si mě. Ps21,17 Nebo okľúčili sú mě psi mnozí, rada ducholových obsědla mě. Dlabali sú rucě moji a nohy mé, Ps21,18 zečtli sú kosti mé. Oni jistě znamenali sú a hlédali sú na mě, Ps21,19 rozdělili sobě rúcho mé a na mém rúšě metali sú losy. Ps21,20 Ale ty, hospodine, nevzdaluj pomoci své ote mne, k uobráněňú mému vzezři. Ps21,21 Vysvoboď dušu mú jedinú a z rukú psí jedinkú mú. Ps21,22 Uzdrav mě z úst lva a ot rohóv jednorožcóv poníženie mé. Ps21,23 Zvěstovati budu jmě tvé bratří méj, u prostřědcě sňatka chváliti tě budu. Ps21,24 Již sě bojíte hospodina, chvalte jej, všeckno símě Jákob, velbi jej. Ps21,25 Boj sě jeho všeliký plod Kajúcí, nebo jest nevzhrděl ani potupil prosbu chudého ani obrátil obličěj svój ote mne, a když volách k němu, uslyšal mě. Ps21,26 U tebe chvála má v sňatcě velikém, sľuby mé navrácu v obezřění těch, jižto sě bojie jeho. Ps21,27 Jiesti budú chudí i zsytějú a chváliti budú hospodina, jižto hledajú ho, živa budú srdcě jich věky věkóm. Ps21,28 Rozpomanú sě a obrátie sě k hospodinu všickny krajiny země. A modliti sě budú v obezřěňú jeho všeckny čeledi pohanské,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).