Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps21,29 nebo božie jest královstvo a on bude panovati pohanóm. Ps21,30 Jědli sú a modlili sú sě všickni ztylí země, v obezřěňú jeho padnú všickni, jižto sstupujú v zeḿu. Ps21,31 A dušě má tomu živa bude a plod mój slúžiti bude jemu. Ps21,32 Zvěstovati sě bude hospodinu narozenie přichoźúcie [a vzvěstují]text doplněný editorem[314]a vzvěstují] et annuntiabunt lat., doplněno podle ŽaltKap nebesa pravedlnost jeho ľudu, jenž sě narodí, jehož učinil hospodin.

Žalma XXIII.

Ps23,1 Božie jest země i plnost jejie, svět země a všickni, ješto bydlé v něm. Ps23,2 Nebo on na sebrání vód založil jej, na řěkách ustanovil jej. Ps23,3 Kto vzende na horu božú nebo kto stane na miestě svatém jeho? Ps23,4 Nevinný rukama a čistého srdcě, jenž nevzal v jěšutnosti dušu svú ani přisáhl v ducholovstv́ú bližniemu svému, Ps23,5 ten přijme požehnánie ot hospodina a milosrdenstvie ot boha, spasitele svatého. Ps23,6 To jest pokolenie hledajúcé jeho, hledajúcé obličeje Jákob. Ps23,7 Podvihněte vrata, kniežata, vašě a vzpodvihněte sě, vrata věčná, a vejde král chvalný. Ps23,8 Který jest to král chvály? Hospodin silný a mocný, hospodin mocný u boju. Ps23,9 Otevřěte vrata, kniežata, vašě a vzdvihněte [sě]text doplněný editorem, vrata věčná, ať vejde král chvály. Ps23,10 Který jest to král chvály? Hospodin ctností, on jest král chvály.

XXII.

Ps22,1 Hospodin vládne mnú a ničs mi neubude, Ps22,2 u miestě pastevném, tu mě jest usadil. Nad vodú rozvlaženie vyvedl mě, Ps22,3 dušu mú obrátil. Vzvedl mě nad stezky pravdy pro své jmě. Ps22,4 Nebo ač choditi budu u prostřěd stieně smrti, nezboju sě zlého, nebo ty se mnú si. Metla tvá a žezl tvój, tě sta mě utěšile. Ps22,5 Učinil si v obezřěňú mém stól proti těm, jižto mútie mě. Otučnil si v oleju hlavu mú a strast má opojúcie, kak přěkrásná jest! Ps22,6 A milosrdie tvé podejde mě po vše dni života mého, abych bydlil v domu božiem v dlúhosti dnóv.

XXIIII.

Ps24,1 K  tobě, hospodine, vzvedl sem dušu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).