Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hospodin mazaného svého. Uslyš jej z nebe svého svatého, u mocech zdravie pravicě jeho. Ps19,8 Tito na voziech a si na koniech, ale my ve jmeni boha našeho vsloveme. Ps19,9 Oni obvázáni a padli sú, ale my vstali smy i zpraveni smy. Ps19,10 Hospodine, zdráva učiň krále v den, v kterýž tě vzývati budeme.

XX.

Ps20,1 Ps20,2 Hospodine, u moci tvéj veseliti sě bude král a nad zdravie tvé radovati sě bude velmě. Ps20,3 Žádost srdcě jeho dal si jemu a vólí rtóv jeho nepřělstil si ho. Ps20,4 Nebo přědšel si jej u požehnání sladkosti, uložil si v hlavě jeho korunu z kamenie drahého. Ps20,5 Života prosil ot tebe, dal si jemu dlúhost dnóv u věk i na věky věkóm. Ps20,6 Veliká jest chvála jeho v zdrav́ú tvém, chválu a velikú slušnost uložíš nad ním. Ps20,7 Nebo dáš jej u požehnánie u věky věkóm, obveselíš jej v radosti s obličejem tvým. Ps20,8 Nebo král úfá v hospodinu a u milosrdenstvie Návyššieho nesmútí sě. Ps20,9 Nalezni sě ruka tvá všěm nepřátelóm tvým, pravicě tvá nalezni všeckny, již tebe nenáviděli sú. Ps20,10 Uložíš jě jako pec ohněnú v času obličějě tvého, hospodin v hněvě svém zamútí jě i pozře jě oheň. Ps20,11 Plod jich z země zatratíš a siemě jich ot synóv člověčích, Ps20,12 nebo schýlili sú v tě zlá diela, myslili sú rady, jež sú nemohla státi. Ps20,13 Nebo uložíš jě opak, v ostatciech tvých připravíš obličěj jich. Ps20,14 Povyš sebe, hospodine, u moci tvéj, zpievati a slaviti budeme nravy tvé.

Žalma David XXI.

Ps21,1 Ps21,2 Bože, bože mój, vzezři na mě, proč si mě opustil? Daleko ot mého zdravie slova opuščení mých. Ps21,3 Bože mój, volati budu přěs den, ani uslyšíš, a v noci, a ne k múdrosti mně. Ps21,4 Ale ty v svatém bydlíš, chvála Vítězě. Ps21,5 V tě sú úfali otci naši, úfali sú i vysbobodili sú jě. Ps21,6 K tobě volali sú a zdrávi učiněni sú, v tě sú úfali i nejsú pohaněni. Ps21,7 Ale já sem črv, a ne člověk, ohavenstvie a otvržení sboru.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).