Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

a jmeni tvému slávu řku, Ps17,51 velbě zdravie krále jeho a čině milosrdie mazanému Davidovi a plodu jeho až u věk.

XVIII.

Ps18,1 Ps18,2 Nebesa vypravujú chválu božú a diela rukú jeho zvěstujú tvrdost. Ps18,3 Den dňu vyřihuje slovo a noc noci ukazuje uměnie. Ps18,4 Nejsú mluvy ani řeči, jichžto by neslyšěli hlasóv jich. Ps18,5 Ve všu zeḿu vyšel hlas jich a po kraju všeho světa zemského slova jich. Ps18,6 V sluncu uložil chrám svój a on jako ženich, vychodě z ložě svého. Radoval sě jako obr ku běžeňú cěsty, Ps18,7 ot najvyššieho nebe výdenie jeho. A potkánie jeho až do vrchu jeho, ni jest, kto by sě schoval přěd horkosťú jeho. Ps18,8 Ustavenie božie neposkvrněné, obracuje dušě, svědečstvie božie věrné, múdrost dávaje malým. Ps18,9 Pravdy božie pravé, obveseľujúcie srdcě, přikázanie božie světlé, osvěcuje oči. Ps18,10 Bázen božie svatá, ostávajúc přěbývá u věky věkóm, súdové boží praví, zpraveni sami v sobě, Ps18,11 žádaná nad zlato i kámen drahý velmi i slazší nad med i stred. Ps18,12 Anebo sluha tvá chová jeho, v chováňú jeho otplata mnohá. Ps18,13 Hřiechóm kto rozumie? Ot tajných mých očisť mě Ps18,14 a ot jiných otpusť sluzě svému. Ač mně panovati nebude, tehdy neposkvrněný budu a očiščen budu ot velikého hřiecha. Ps18,15 A budú, že sě slúbie promluvenie úst mých, a myšlenie srdcě mého v obezřeňú tvém veždy. Hospodine, pomocníku mój a vykupiteľu mój.

Žalma XIX.

Ps19,1 Ps19,2 Uslyš tě hospodin v den zamúcenie, obraň tě jmě božie Jákob. Ps19,3 Pošli tobě pomoc z svatého a z Siona opatř tě. Ps19,4 Památen buď všěch obětí tvých a obět tvá tučna buď. Ps19,5 Odplať tobě vedlé srdcě tvého a všie rady tvé potvrdi. Ps19,6 Vzveselímy sě v zdrav́ú tvém a ve jmeni boha našeho vzvelbíme sě. Ps19,7 Naplň hospodin všeckny prosby tvé, nynie poznal sem, nebo zdráva učinil jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).