Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

obtiežila sú mě osidla smrti. Ps17,7 V zámutcě mém vzýval sem hospodina a k bohu mému volal sem. I uslyšal z chrámu svého svatého hlas mój a volánie mé v obezřeňú jeho vešlo v uši jeho. Ps17,8 Hnula sě jest i střásla sě země a základi hór zamúceni sú i hnuli sú sě, nebo hněval sě jim. Ps17,9 Všel dým v hněvě jeho a oheň ot obličěje jeho plápolal, žeřěvie rozsoplo sě ot něho. Ps17,10 Nakloniv nebesa i sstúpil jest a mrákava pod nohami jeho. Ps17,11 I všel nad cherubín i létal jest, létal nad perutí větróv. Ps17,12 I uložil tmy tajemnicu svú, v okľúčeňú jeho stan jeho, temná voda v oblaciech povětří. Ps17,13 Pro blýskanie v obezřěňú jeho oblaci přišli sú, búřě a žeřevie ohenné. Ps17,14 I vzezvučal hospodin z nebe a Najvyšší dal hlas svój, búřě a žeřevie ohenné. Ps17,15 I poslal střěly své i rozprášil jě, blýskanie rozmnožil i zamútil jě. Ps17,16 I zjěvily sú sě studnicě vód i zjěvena sú založenie světa zemí, ot tresktánie tvého, hospodine, ot vdechnutie duchu hněvu tvého. Ps17,17 Poslal ze svrchka i vzal mě z vód mnohých. Ps17,18 Vyprostil mě z nepřátel mnohých silných a ot těch, [již]text doplněný editorem[219]již] qui lat. sú nenáviděli mne, nebo posíleni sú nade mnú. Ps17,19 Přědešli sú mě v den mrskánie mého i učinil sě jest hospodin obráncě mój. Ps17,20 I vyvedl mě v širokost, zdráva mě učinil, nebo chtěl mně. Ps17,21 I odplatí mi hospodin podlé pravdy mé a podlé čistoty rukú mú otplatí mi, Ps17,22 nebo choval sem cěst božích, ani nemilostivě činiech k bohu k mému, Ps17,23 nebo všickni súdové jeho v obezřeňú mém a pravedlnosti jeho neotehnal sem ote mne. Ps17,24 I budu neposkvrněm s ním a zachovaju sě ote zlosti mé. Ps17,25 I odplatí mi hospodin podlé pravdy mé a podlé nevinnosti rukú mú v obezřěňú očú jeho. Ps17,26 [S ]text doplněný editorem[223]S] Cum lat. svatým svatý budeš a s mužem nevinným nevinen budeš. Ps17,27 A se vzvoleným vzvolen budeš a s potvořeným potvořen budeš. Ps17,28 Nebo ty ľud pokorný

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).