Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

s obličejem tvým, rozkoši u pravici tvéj až do koncě.

XVI.

Ps16,1 Uslyš, hospodine, pravdu mú a poznaj prosbu mú. Ušima přími modlitvu mú, ne v rtiech lestných. Ps16,2 S obličěje tvého súd mój prospěj, oči tvoji vizte rovnosti. Ps16,3 Pokusil si srdcě mého a navščievils nocú, ohněm pokusil si mne a nenalezena jest ve mně zlost. Ps16,4 Aby nemluvila usta má činóv člověčích, pro slova rtóv tvých já choval sem cěst tvrdých. Ps16,5 Svrchuj chod mój v stezkách tvých, aby sě nehnuly stopy tvé. Ps16,6 Já sem volal, nebo uslyšal si mě, bože, nakloň ucho tvé mně a uslyš slova má. Ps16,7 Divna učiň milosrdie tvá, jenž zdrávy činíš úfajúcie v tě. Ps16,8 Od protivníkóv pravicě tvé střěz mne jako zřídlnicě oka. Pod stieňem křídlú tvú obraň mě Ps16,9 ot obličěje nepřátelského, jižto sú mě bičovali. Nepřietelé moji dušu mú oklúčili sú, Ps16,10 pevnost svú zaklenuli sú, usta jich mluvila sú pychost. Ps16,11 Mecúce na mě, nynie okľúčili sú mě, oči svoji upřěli sú snížiti v zeḿu. Ps16,12 Přijěli sú mě jako lev hotov ku přieboju a jako ščeně lvové, bydle u pelešiech. Ps16,13 Vstaň, hospodine, přědejdi jej, potlač jej, vyprosť dušu mú ot nemilostivého a ot rozľúcenie tvého Ps16,14 ot nepřátel ruky tvé. Hospodine, ot mála z země rozděl jě v životě jich, ot zachovaných naplněno jest břicho jich. Nasyceni sú synóv i ostavili sú ostatky své menším svým. Ps16,15 Ale já u pravdě zjěv́u sě obličěju tvému, nasycu sě, když zjěví sě chvála má.

XVII.

Ps17,1 Ps17,2 Milovati tě budu, hospodine, sílo má. Ps17,3 Hospodin tvrdost má a útočišče mé a zprostitel mój. Bóh mój spomocník mój a úfati budu veň. Obráncě mój a roh zdravie mého a příjemcě mój. Ps17,4 Chvále vzovu hospodina a ot nepřátel mých zdráv budu. Ps17,5 Obklúčily sú mě bolesti smrtelné a rúčie zlosti zamútily sú mě. Ps17,6 Bolesti pekelné okľúčily sú mě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).