Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

u přikázaní, jež jsi kázal, Ps7,8 a sbor ľuda okľúčí tě, a protož u výsost vyníti, Ps7,9 hospodin súdí ľudi. Suď mě, hospodine, podlé pravdy mé a podlé nevinnosti mé nade mnú. Ps7,10 Skoná sě zlost hřiešných a zpravíš pravého, zjadáš srdcě a ledví, bóh. Ps7,11 Pravá pomoc má ot hospodina, jenž zdrávy činíš pravého srdcě. Ps7,12 Bóh súdcě pravý, mocný a pokojný, čili hněvati sě bude po všě dni? Ps7,13 Jedno ač navráceni budete, meč svój vytrhl a lučišče své napal a připravil je. Ps7,14 A v něm připravil sudy smrti, střěly své horúcím přičinil. Ps7,15 Aj zři, porodil nepravost i počal bolest i porodil zlost. Ps7,16 Propast otevřěl i vykopal ju i upadl v jámu, južto jest učinil. Ps7,17 Navrátí sě bolest jeho v hlavu jeho a u vrch jeho zlost jeho sstúpí. Ps7,18 Zpoviedati sě budu hospodinu podlé pravdy jeho a slaviti budu jmeni hospodina najvyšieho.

VIII.

Ps8,1 Ps8,2 Hospodine, hospodine náš, kak nádivné jest jmě tvé ve všie zemi! Nebo podvižena jest velebnost tvá nad nebesa. Ps8,3 Z úst mládencóv skonal si chválu tvú pro nepřátely tvé, aby zkazil nepřietele a mstitele. Ps8,4 Nebo uzřu nebesa tvá, diela prstóv tvých, mesiec a hvězdy, jež jsi ty založil. Ps8,5 Co jest člověk, že pomníš ho, nebo syn člověčí, že navščěvuješ ho? Ps8,6 Pomenšils ho málem méně ot anjelóv, chvalú a čsťú koronoval si jej Ps8,7 i ustavil si jej na diela rukú tvú. Ps8,8 Všecko podložil si pod nohy jeho, ovcě i voly rozličné a také i dobytek polský, Ps8,9 ptáky nebeské a ryby morské, jež přěchodie stesky morské. Ps8,10 Hospodine, hospodine náš, kak naddivno jest jmě tvé ve všiej zemi!

[IX.]text doplněný editorem

Ps9,1 Ps9,2 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine, ve všem srdcu mém, zvěstovati budu všeckny divy tvé. Ps9,3 Vzraduju sě a vzveseľu sě v tobě, vslav́u jmeni tvému, Návyšší. Ps9,4 V obráceňú nepřietele mého zasě zemdlejú i zahynú ot obličějě tvého. Ps9,5 Nebo učinil si súd mój a mne dle, seděl si na súdě, jenž súdíš pravdu.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).