Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hledal sem. Ps118,46 A mluviech v svědečstvích tvých v obezřěňú králóv a nebiech uhaněn. Ps118,47 A mysléch u přikázaních tvých, ježto sem miloval. Ps118,48 A vzvedl sem rucě moji ku přikázaním tvým, jěžto sem miloval, vzochv́u sě u pravedlnostech tvých.

CXX.

Ps118,49 Památen buď slova tvého sluzě tvému, v němžto si mi naděju dal. Ps118,50 Ta mě utěšila jest u ponížeňú mém, nebo mluva tvá obživila mě. Ps118,51 Pyšní zlostivě mluviechu veždy, ale jáz ot zákona neschýlil sem sě. Ps118,52 Pamětiv sem byl súdóv tvých ot věku, hospodine, a utěšen sem. Ps118,53 Nedostatečenstvie držalo mě, pro hřiešníky opušťujúcie zákon tvój. Ps118,54 Zpievatedlny biechu mi pravedlnosti tvé u miestě putovánie mého. Ps118,55 Pamětiv sem byl v noci jmene tvého, hospodine, a choval sem zákona tvého. Ps118,56 To stalo sě jest mně, nebo pravedlností tvých hledal sem. Ps118,57 Diel mój, hospodine, řekl sem chovati zákona tvého. Ps118,58 Prosil sem obličěje tvého […]text doplněný editorem[1751]…] in toto corde meo lat. (homoiot.), smiluj sě nade mnú podlé mluvy tvé. Ps118,59 Myslil sem o mých cěstách i obrátil sem nohy mé v svědečstvie tvá. Ps118,60 Hotov sem a nejsem smúcen, abych choval přikázaní tvých. Ps118,61 Povrazi hřiešných objěli sú mě, a zákona tvého nezapomněl sem. Ps118,62 U pólnoci vstávách ke zpoviedaňú tobě, nad súdy pravedlnosti tvé. Ps118,63 Účasten sem jáz všěch bojúcích sě tebe a chovajúcích přikázaní tvých. Ps118,64 Milosrdie božieho plna jest země, pravedlnostem tvým nauč mě.

Žalma CXXI.

Ps118,65 Dobrotu si učinil s sluhú tvým, hospodine, podlé slova tvého. Ps118,66 Dobrotu a kázen a uměnie nauč mě, nebo přikázaním tvým věřil sem. Ps118,67 Dřéve než běch ponížen,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).