Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

moc. Ps117,17 Neumru, ale živ budu a zvěstovati budu skutky božie. Ps117,18 Treskcě kázal mě hospodin a smrti nepoddal mě. Ps117,19 Otevřěte mi vrata pravedlnosti, a vejda v ně, zpoviedati sě budu hospodinu. Ps117,20 Ta vrata božie, pravedlný vejde v ně. Ps117,21 Zpoviedati sě budu tobě, nebo uslyšal si mě a učiněn si mi ve zdravie. Ps117,22 Kámen, jenžto sú potupili stavějúce, ten učiněn jest v hlavu úhelníka. Ps117,23 Ot hospodina učiněno jest a jest divné v našú očú. Ps117,24 Tento jest den, jenžto jest učinil hospodin, radujme sě a veselme sě v něm. Ps117,25 Ó hospodine, zdráva mě učiň, ó hospodine, prospěšen buď. Ps117,26 Blažený jest, jenžto přišel ve jmeni božiem, požehnali sme vám z domu božieho. Ps117,27 Hospodin bóh i přikázal nám. Ustavte den slavný v stanovištích až do rohu oltářě. Ps117,28 Bóh mój si ty a zpoviedati sě budu tobě, bóh mój si ty a povýšu tebe. Zpoviedati sě budu tobě, nebo uslyšal si mě a učiněn si mi ve zdravie. Ps117,29 Zpoviedati sě budu hospodinu, nebo jest dobrý, nebo u věky milosrdie jeho.

psalmuscizojazyčný text CXVIII.

Ps118,1 Blahoslavení nepoškvrnění v cěstě, jižto chodie v zákoně božiem. Ps118,2 Blahoslavení, jižto zjadujú svědečstvie jeho, ve všem srdcu hledajú ho. Ps118,3 Nebo ne ti, jižto činie zlost, v jeho cěstách choditi budú. Ps118,4 Ty si přikázal přikázanie tvá ostřiehati přieliš. Ps118,5 Ač by sě zpravily cěsty mé k ostřiehaňú pravedlností tvých! Ps118,6 Tehdy nebudu pohaněn, když prozřu ve všěch přikázaních tvých. Ps118,7 Zpoviedati sě budu tobě ve zpraveňú srdcě, v tom, že sem sě naučil súdóm pravedlnosti tvé. Ps118,8 Pravedlností tvých chovati budu, neopušťuj mne u věky. Ps118,9 V  němžto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).