Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

pomněl na ny i požehnal nám. Požehnal domovi israhelskému, požehnal domovi Áronovu. Ps113,21 Požehnal všěm, jížto sě bojie hospodina, malým s velikými. Ps113,22 Příde hospodin na vy, na vy a na syny vaše. Ps113,23 Požehnáni vy hospodinu, jenžto učinil nebe i zeḿu. Ps113,24 Nebe nebes hospodinu, ale země dala synóm člověčím. Ps113,25 Ne mrtví tě chváliti budú, hospodine, ani ti všickni, jižto schodie u peklo, Ps113,26 ale my, jižto sme živi, děkujeme hospodinu, z nyniešě času až u věky.

CXIIII.

Ps114,1 Miloval sem, že uslyšal hospodin hlas modlitvy mé. Ps114,2 Nebo naklonil ucho své ke mně a ve dnech mých vzovu. Ps114,3 Okľúčily sú mě bolesti smrtedlné a strasti peklné nalezly sú mě. Zámutek a bolest nalezl sem Ps114,4 a jmě božie vzezval sem: „Ó hospodine, vysvoboď dušu mú!“ Ps114,5 Milosrdný hospodin a pravedlný a bóh náš smiluje sě. Ps114,6 Ostřiehaje maľúčké hospodin, ponížen sem i vysvobodil mě. Ps114,7 Navrať sě, dušě má, u pokoj tvój, nebo hospodin dobřě učinil tobě, Ps114,8 nebo vyprostil dušu mú ot smrti, oči moji ot slez, nohy mé od poplźu. Ps114,9 Sľúb́u sě hospodinu u vlasti živých.

CXV.

Ps115,1 Věřil sem, za něž sem mluvil, ale jáz ponížen sem přieliš. Ps115,2 Jáz sem řekl u vystúpeňú mém: „Všeliký člověk lživý.“ Ps115,3 Co otplacu hospodinu za všeckno, což mi dobrého učinil? Ps115,4 Kalich spasenie přijmu a jmě božie vzovu. Ps115,5 Sľuby mé hospodinu navrácu přěde všiem ľudem jeho. Ps115,6 Drahá smrt jeho svatých v obezřění svatých.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).