Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

mě učiň vedlé milosrdie tvého, Ps108,27 aby viděli, že ruka tvá toto jest a ty, hospodine, učinil si ju. Ps108,28 Kléti budú oni, ale ty požehnáš nás, jižto vstávajú proti mně, pohaněni budú, ale sluha tvój vzveselí sě. Ps108,29 Oděni buďte hanbú, jižto mi zdierajú, a přikryti buďte jakožto diploidecizojazyčný text dvojičnú hanbú svú. Ps108,30 Zpoviedati sě budu hospodinu přieliš v ustech mých a u prosědcě mnohých chváliti budu jej, Ps108,31 jenžto přístojí ku pravici chudého, aby zdrávu učinil ot následujúcích dušu mú.

CIX.

Ps109,1 Řekl hospodin bohu mému: „Sěď na pravici méj, doňedž nepoložu nepřátel tvých podnožú nohám tvým.“ Ps109,2 Prut moci tvé vyšle z Siona panovati u prosědcě nepřátel tvých. Ps109,3 S tobú počátek moci tvé v stvúcosti svatých, z  těla přěd světlonošú urodil sem tě. Ps109,4 Přisáhl hospodin a nebude opakovati: „Ty si kněz u věky podlé zákona Melchisedech.“ Ps109,5 Hospodin na pravici tvéj, zpobil v den hněvu svého krále. Ps109,6 Súditi bude v národiech, naplní vypadenie, střěse hlavy v zemi mnohých. Ps109,7 Z bystřiny na cěstě píti bude, protož povýší hlavy.

CX.

Ps110,1 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine, ve všem srdcu mém, v radě pravých a v sebráňú. Ps110,2 Veliká diela božie, žádaná ve všěcky vóle jeho. Ps110,3 Zpověd a velebnost dielo jeho a pravedlnost jeho ostane u věky věkóm. Ps110,4 Pamět učinil divóm svým, milosrdný a milostivý hospodin. Ps110,5 Krḿu dal těm, jižto sě ho bojí, památen bude u věky svědečstvie svého. Ps110,6 Moc činóv svých zvěstovati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).