Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hotovo srdce mé, zpievati budu a radovati sě budu v chvále méj. Ps107,3 Vstaň, chválo má, a vstaň, slavníku a húsle, vstanu na úsvitě. Ps107,4 Skazovati sě budu tobě v ľudech, hospodine, a slaviti budu tobě v národiech, Ps107,5 nebo veliké i nad nebesa milosrdie tvé a až k oblakóm pravda tvá. Ps107,6 Povyš sebe nad nebesa, bože, a nade všú zeḿú chvála tvá, Ps107,7 aby vysvobozeni byli milostní tvoji. Zdráva mě učiň pravicě tvá a uslyš mě. Ps107,8 Bóh mluvil jest v svatém svém: „Vzveseľu sě a rozděľu zeḿu sikcimskú a podolé stanovišť rozměřu. Ps107,9 Mój jest Galaad a mój jest Manases a Effraim příjemcě hlavy. Juda král mój, Ps107,10 Moab hrnec nadějě mé. V zeḿu idumskú rozprostru třěví mój, mně cuzozemci přietelé učiněni sú.“ Ps107,11 Kto mě vyvede u město ohrazené, kto mě dovede až do země idumské? Ps107,12 Čili ne ty, bože, jenž si vyhnal ny, a nevyndeš, bože, u mocech našich? Ps107,13 Daj nám pomoc z zámutka, neb jěšutné jest zdravie člověčie. Ps107,14 U bozě uložíme moc a on k ničemuž přivede nepřátely našě.

CVIII.

Ps108,1 Ps108,2 Bože, chvály mé nezamlčuj, nebo usta hřiešného a usta ducholového otevřěna sú na mě. Ps108,3 Mluvili sú protiv mně jazykem lstivým a řěčěmi nenávistivými okľúčili sú mě a vybíjěli sú mě darmo. Ps108,4 Pro to, jakož by mě milovali, zdieráchu mi, ale jáz sě modléch. Ps108,5 I uložili sú protiv mně zlé za dobré a nenávist za milovánie mé. Ps108,6 Ustav nad ním hřiešníka a diábel staň na pravici jeho. Ps108,7 Když jej súdie, vyndi potupen a modlitva jeho buď v hřiech. Ps108,8 Buďte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).