Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

vzdáleno bude ot něho. I oblekl sě v zlořečenstvie jakožto v  rúcho a všel jako voda v zahynutie a jakožto olej v kostech jeho. Ps108,19 Buď jemu jakožto rúcho, jímžto sě odievajú, a jakožto motovúz, jímžto sě veždy opasujú. Ps108,20 To dielo jich, jižto zdierajú mně u hospodina a jižto mluvie zlosti proti duši méj. Ps108,21 A ty, hospodine, učiň se mnú milosti pro tvé jmě, nebo rozkošné jest milosrdenstvie tvé. Ps108,22 Vysvoboď mě, nebo nedostatečen a chud sem jáz a srdce mé smutno jest ve mně. Ps108,23 Jakožto stieň, když sě schyluje, otnesen sem i vybit sem jakožto kobylka. Ps108,24 Koleně moji omdlele sta ot postu a tělo mé proměněno jest ot oleje. Ps108,25 A jáz učiněn sem v rúhotu jim, viděli sú mě i kývali sú na mě hlavami svými. Ps108,26 Spomoz mi, hospodine bože mój, zdráva mě učiň vedlé milosrdie tvého, Ps108,27 aby viděli, že ruka tvá toto jest a ty, hospodine, učinil si ju. Ps108,28 Kléti budú oni, ale ty požehnáš nás, jižto vstávajú proti mně, pohaněni budú, ale sluha tvój vzveselí sě. Ps108,29 Oděni buďte hanbú, jižto mi zdierajú, a přikryti buďte jakožto diploidecizojazyčný text dvojičnú hanbú svú. Ps108,30 Zpoviedati sě budu hospodinu přieliš v ustech mých a u prosědcě mnohých chváliti budu jej, Ps108,31 jenžto přístojí ku pravici chudého, aby zdrávu učinil ot následujúcích dušu mú.

CIX.

Ps109,1 Řekl hospodin bohu mému: „Sěď na pravici méj, doňedž nepoložu nepřátel tvých podnožú nohám tvým.“ Ps109,2 Prut moci tvé vyšle z Siona panovati u prosědcě nepřátel

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).