Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

vyvede u město ohrazené, kto mě dovede až do země idumské? Ps107,12 Čili ne ty, bože, jenž si vyhnal ny, a nevyndeš, bože, u mocech našich? Ps107,13 Daj nám pomoc z zámutka, neb jěšutné jest zdravie člověčie. Ps107,14 U bozě uložíme moc a on k ničemuž přivede nepřátely našě.

CVIII.

Ps108,1 Ps108,2 Bože, chvály mé nezamlčuj, nebo usta hřiešného a usta ducholového otevřěna sú na mě. Ps108,3 Mluvili sú protiv mně jazykem lstivým a řěčěmi nenávistivými okľúčili sú mě a vybíjěli sú mě darmo. Ps108,4 Pro to, jakož by mě milovali, zdieráchu mi, ale jáz sě modléch. Ps108,5 I uložili sú protiv mně zlé za dobré a nenávist za milovánie mé. Ps108,6 Ustav nad ním hřiešníka a diábel staň na pravici jeho. Ps108,7 Když jej súdie, vyndi potupen a modlitva jeho buď v hřiech. Ps108,8 Buďte dnové krátci a hospodářstvie jeho vezmi jiný. Ps108,9 Buďte synové jeho sirotci a žena jeho vdovú. Ps108,10 Proměněni buďte synové jeho a žebřěte a vyvrženi buďte z přiebytkóv jich. Ps108,11 Zjadaj lichevník všucknu postavu jich a rozchvaťte cuzí úsilé jich. Ps108,12 Nebuď jemu pomocník ani buď, kto by sě smiloval nad sirotky jeho. Ps108,13 Buďte synové jeho v zatracenie, v narozeňú jednom shlazeno buď jmě jeho. Ps108,14 U pamět navrácena buď zlost otcóv jich v obezřěňú božiem a hřiech mateře jeho nebuď shlazen. Ps108,15 Buďte proti hospodinu veždy a shlazena buď s země pamět jich, Ps108,16 protože sě nerozpomanuli učiniti milosrdenstvie Ps108,17 i následoval jest člověka nedostatečného a žebráka a skrúšěného srdcě usmrtiti jej. Ps108,18 A miloval zlořečenstvie a příde jemu a nerodil požehnánie a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).