Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<516517518519520521522523524>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[520]číslo strany tiskuSprache 1809, 2. vyd. 1819; – DobrLitMag. nebo DobrLMag. = jeho Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren, 1. Stück Prag 1786, 2., též 3., 1787.

dol. =dolní, dolno-, na př. dol.-beč., dol.-něm. = dolnobečevský, dolnoněmecký atp.

Dolež. = Pav. Doležal, Grammatica slavico-bohemica, 1746.

Donat = zlomek lat.-česk. Donata, XV stol.

Donín = Fridr. z Donína cestopis, z r. 1608.

doudl. = doudlebský; srov. Kotsm.

Drach = J. Drachovský, Grammatica bohemica 1660 (Olom. 1666).

Drk. = rkp. Drkolenský, z 2. pol. XIV; – Drk.Vstúp. = VstúpDrk., v. t.

Drn. = Kniha Drnovská, vydal V. Brandl 1868 (podle rkp. mladšího z r. 1594).

du. = duál.

Duš. = V. J. Dušek; – Duš. bezpř. = jeho rozprava o slovesích bezpřiznakých, v Listech filol. 1887, 372 sl.; – Duš. jihoč. = jeho Hláskosloví nář. jihočeských: I. konsonantismus (1894), II. vokalismus 1897 (v Č. Akad.); – Duš. vb. nebo Duš. verb. = jeho rozpr. Dial. zvláštnosti českého slovesa, v Listech filol. 1892, 101 sl.

Erb. nebo Erb. Pís. = K. J. Erben, Prostonár. písně a říkadla 1864; – Erb. čít. = téhož Slovanská čítanka 1865.

Ev. = evangelium, evangeliář; – a to EvA. = zlomek evangeliáře v ČMus., 2 proužky, asi z 2. čtvrti XIV; – EvOl. = ev. Olomúcký, z r. 1421, vyd. Fr. Černý 1901, – EvPraž. = EvTřeb., v. t., – EvSeitst. = ev. Seitenstettenský, vydal Menčík 1893, XV stol., – EvTřeb. = ev. v knih. univ. Pr. (II. B. 3), majetek kdysi knihovny augustiniánské v Třeboni, opis z 1. pol. XV, otiskl Fr. Černý v List. filol. 1897, 187 sl. – EvVíd. = ev. Vídenský, z 2. pol. XIV, vyd. Menčík 1893, – EvZimn. = »Čtenie zimnieho času«, XIV stol., vyd. Patera 1905.

Fagif. = Fagifacetus s česk. glossami, z poč. XV.

FeifLL. = Jul. Feifalik, Altčech. Leiche, Lieder u. Sprüche 1862.

FlKn. = V. Flajšhans, Knihy české v knihovnách švédských a ruských (1897 v ČAkad.).

Frimb. = BiblFrimb., v. t.

Froz. = Ant. Frozýn, Obroviště 1704.

fut. = futurum.

Gal. = list s nebe poslaný do města Galatan; – a to GalDl. = jeho zlomek Dlabačův, z 1. třetiny XIV, – GalKl. = téhož text celý v knih. univ. v Pr., ze 4. čtvrti XIV.

Gesta = Gesta Romanorum; – a to Gest Bř. = jejich text v rkp. Březnickém, nyní v ČMus. (sign. 8. E. I ), z r. 1443; – GestaK, nebo GestaKl. (jinde též GestaU.) = text v rkp. univ. Pr. ( 17. F. 28 ), z pol. XV, se známkami nář. mor.; – GestaM. nebo GestaMus. = text v rkp. ČMus. ( 3. F. 25 ) z r. 1473 (nikoli z r. 1482, oprava podle vydání J. V. Novákova), se známkami nář. mor.; – text GestBř. a GestKl., s některými parallelami z GestMus., vydal dr. J.V.Novák: Staročeská Gesta Romanorum (v ČAkad. 1895).

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).