Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<427428429430431432433434435>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

býti pečlivi, co by gedli HusPost. 24ᵇ; nezpravujte se sny svými, jichž vy příčinou ste, aby ge mjwali quae vos somniatis Br. Jer. 29, 8.

Plur. 3. bychu nesli, bychu byli nesli atd. Tu je znám doklad jediný: Daj jim (třem králům) jich žádanie, daj jim milé požehnánie, abychu ſli do svých vlastí Hrad 121ᵃ = abychu šli. - Všude jinde je flexe zanedbána a tedy by: podali ze bi ſe t. j. podali že by sě cederent Greg., by uczuli utinam saperent ŽKlem. 129ᵇ, (mnichové) mniece, by jen přěs jednu noc ſpali Pass. 366, (nepřátelé) nás by pohltyly PulkR. 153ᵃ, aby byli ſſpehouali Ol. Num. 32, 8 atd., by nesli, by byli nesli Us.

Passivum.

Perifrastické výrazy pro passivum skládají se z part. pass. –nъ, -tъ a příslušných tvarů slovesa pomocného jsem.

Praes. jsem nesen atd.: v ničse obraczen yſem ŽWittb. 72, 22, již gſem oſlawena Vít. 46ᵇ, a ge póhon ſtraczen Rožmb. 37, vy cná mužě, ješto ſta v kniežěcích dvořiech wzchowana Pass. 283, základové ſmuczeny ſu y pohnuty yſu ŽWittb. 6, 3 atd., stč. i nč. - V osobách třetích bývá sloveso pomocné vynecháno, zvláště ve větách vedlejších; přěde mnú všě mé nedostatky napſany Pass. 381, (Alexander) uzřě, že země porobena, všeho dobrého zbawena AlxV. 171.

Impf. biech nesen atd.; jakož (Ježíš) byeſſe domnyen putabatur Koř. Luk. 3, 23; - budiech nesen, s významem opakovacím: nebudiech uhaňen non confundebar ŽPod. 118, 46, kterýž nemocný najprvé sě u vodu utekl, ten uzdrawen budieſſe Krist. 64ᵃ, kteří sě kolivěk dotkniechu, spaseni budeyechu (m. budiechu) Mat. Rozb. 742.

Aor. bych nesen atd.: tu všickni bychu zbyty DalC. 73, vévoda i biskup od papežě bychu pohnaný Pulk. 46ᵃ, (mrskáči) mečem zbyty bychu t. 154ᵇ tu bychu ctně přivítáni Trist. 238; - běch nesen atd.: (měsiec) vňužby krvú bie oblit AlxH. 10, 22, cos mu bie na čele pſano AlxV. 899, proti slunečnému varu orlice bye powyeſſena t. 1247, jim bye věděti dano t. 1285.

Perf. byl jsem nesen atd.: (zlost) pohaněna byla geſt ŽWittb. 118, 163, mastmi drahými byl jest obalen HusE. 2, 244, kdož jest byl pohnán Drn. 31 (160), kterémuž jest bylo odpušťenie vzato t. 95 (135), když jest za pána přijat byl král Ferdinandus t. 16 (26); z toho jest nebylo dáno k záduší nic WintCírk. 512 (z r. 1564); jež ť gfu rzeczena byla Hrad. 65ᵇ (knížectví, plur.) k manství přivedena býti mohú tak, jakož ſv od starých kniežat byla prziprawena VšehK. 2ᵃ. - V osobách třetích vynechává se často sloveso finitní a je sg. 3. byl nesen, pl. 3. byli neseni atd.: kotwy byly metany AlxB. 1, 33, jenž byl vypowiedyen AlxBM. 2, 28, ten rod byl vešken zbyt DalC. 73, ten nález čten byl několikrát Drn. 74 (181), co před nimi mluveno bylo t. 128 (233), jakž od starodávna bráváno bý-

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).