Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<429430431432433434435436437>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Koř. Mat. 6, 21, doranyeni biwagi aestimantur t. Řím. 9, 8, poslové bywachu poſlany Pulk. 117ᵇ, zlořečenci bywachu odſuzeny Kruml. 64ᵇ atd., bývám nesen atd. Us.

jsem nesa fem. nesúci atd.

V perifrastických výrazích způsobu tohoto je part. -nt složeno se slovesem pomocným býti. Participium bývá děje imperfektivního: jsem nesa atp., někdy děje perfektivního: jsem přinesu atp. Význam složenin takových je samozřejmý: jsem nesa = sum ſerens, jsem přinesa = sum allaturus, někdy také = sum afferens atd. Výrazy podobné jsou také v řečtině, latině, germánštině, litevštině a staroslověnštině; viz o tom ve skladbě. V češtině jsou jenom v jazyku starším; vyskytují se v textech některých hojněji, na př. v Alx., Baw. a j., a naproti tomu ve mnohých jiných zřídka nebo nikdy; doklady jim jsou některé ještě ve stol. XVI; ještě za Blahoslava »někteří tuto způsobu (byl káže, byv kázaní čině) často i v obecném mluvení užívají«, a dopouštějí se tím prý barbarismu Blah. 157 a 199. Příklady:

praes. jsem nesa atd.: sg. 1. proč ſem jáz (Anna) i mój muž hyna LMar. 26, (já, duše) gſem ſtradagicz bás. při PulkL. 435, hoře mně, žež jsem to kdy věda Trist. 273; - sg. 2. (ty, světská moci) o to zzie zzi zztyenye es intendens PilD., (ty, Maria) gſy za vše hřiešné proſyeczy Pass. Nitr. 2ᵇ, proč gsy v libivosli stoge Baw. 98, gsy časté přísahy mage t. 101; - sg. 3. (Patron) ny geſt tak s tobú wadye AlxBM. 6, 12, jenž gest komu škodie Baw. 77, kdož gest družci osidlo klada t. 100, jenž gest družci cinie jámu, často padá v tuže samu t. j. čině tamt. 101, kdo geſl jim pravdu mluwie RokycKl. 100ᵃ, kto geſt poželege práce daremné t. 187ᵃ; - pl. 1. bez boha jako bez hlavy tělo jsme a sem i tam se klátíce Žer. List. 1, 148; - pl. 3. o těch, ješto gſu svět milugicz ŠtítMus. 119ᵃ, kteříž gſu v smrti duchovní trwagicze ChelčP. 275ᵃ, lidé jsou svého užitku hledajíce a ke zlému hotovi ArchČ. 1, 75;

impf. biech nesa atd.: bieſe vcie jě erat docens Koř. Mat. 7, 29, kuoň bieše myslí sem tam toče Baw. 95, jenž bieše svých sil v sobě tage t. 126, (myš) snažněji bieše slużecy t. 51 a j., Tandariáš bieše čekaje Tand. 56; biechu przizluhuyucze AlxH. 3,16, (žáby) biechu diela sobě zadagic Baw. 64;

aor. bych nesa atd.: (Jidáš) by všiú věciú wlada Jid. 59, každý svatý křest by̆ mnosie svD. 67, (Alexander) zie by v sirdcu raduge AlxH. 8, 11, neby tu jeden nepycze a žalostí lomye ruce AlxV. 833, to vše by v korábiech wyeze t. 529, (kovář) hned by zloději ottuſſie Hrad. 131ᵇ zloděj se by preč wleka Baw. 70, (člověk) by vċe t. 109, (liška) by velmi lačna gsucy t. 79, krmě by ve skle se stkwiecy a velmi se dobra mniecy t. 80 a j.;

perf. byl jsem nesa atd., někdy bez slovesa finitního, jako v § 227; na př. sg. 1. sey zem jich čest byl pomnye t. j. žej-sem (= že jsem) byl pomně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).