Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<428429430431432433434435436>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

valo t. 113 (50) atd., byl nesen, byli neseni Us.; - jindy vynechává se part. -lъ a je sg. 3. jest nesen, pl. 3. jsú neseni atd.: děvčie porozenie ieſt zveſtouano Ostr., i zbuzen ieſt hospodin ŽKlem. 77, 65, ty časy Jindřich Batelovský svůj konec vzal a potom jest spálen na prach Drn. 89 (103), od našich předkův jest odpovídáno t. 99 (149), i jědli sú i naſiceny ſu přieliš ŽKlem. 77, 29, roſſuty yſu kosti dispersa sunt ŽWittb. 21, 15, mnozí z země vypovídáni jsou a více se nenavracovali Drn. 79 (63), mnohdy dosud tak v usu spis.; - a někdy konečně jest vynecháno i sloveso finitní i part. -lъ a jest tedy sg. 3. nesen, pl. neseni atd.: slovo do světa stvořenie v boství zhowano, jež pro Evino zhrěšenie na svět pozlano, pro drahé naše spasenie židóm prodáno atd. Ostr., v tom boju řiedký zbaven AlxB. 4, 20 atd.

Pro plqperf. nemám příkladu.

Fut. budu nesen atd.: bude zwieſtowano annuntiabitur ŽWittb. 21, 32, budem chwaleni laudabimur t. 43, 9, budu chowani servabuntur t. 36, 28 atd., budu nesen atd. Us. - Někdy volí se tento výraz ne tak pro význam budoucnosti, jako pro vyjádření perfektivnosti: když bude ſuzen cum iudicatur ŽGloss. 108, 7, ŽWittb. tamt., zazzen bude incenditur t. 9, 2 (23), chwalen bude laudatur t. 9, 3 (24), (tělo) bude-li tú mastiú mazano, tiem bude šlechetnějie zachowano Mast. 353 sl. a j.

Fut.ex. není doloženo.

Impt. budi nesen atd.: zapomenutí dana bud pravicě tvá detur ŽWittb. 136, 5, nebud zpomanuto jmě Israhelovo non memoretur ŽGloss. 136, 6, ŽWittb. tamt., budme przigieti od tebe Comest. 185ᵇ, napilnena budta (m. buďte) ústa má chvály repleatur os ŽWittb. 70, 8, wipuzeni budte z bydl eiciantur ŽGloss. 108, 10 atd., buď nesen atd. Us.

Kond. byl bych nesen atd.: by nebyl Hřěky unawen AlxB. 4, 21; tako sě mu (Alexandrovi) jistě zdáše, že nenie v světě jedna strana, by mu nebyla poddana AlxV. 306; dobrotivě učiň, aby vczyneny bili zdi Jeruzalémské ŽWittb. 50, 20 atd.; byl bych nesen (s významem pro přítomnost nebo budoucnost), byl bych byl nesen n. byl bych býval nesen (pro minulost) Us.

Inf. nesenu býti atd., doplněk v dativě ve vazbě s inf. Na př. ktož by jiným dal byti obmeſſkanu ŠtítMus. 16ᵇ, toť jest zemi ztratiti a byti z nie wyluczenu ŠtítMus. 73ᵃ atd., nesenu býti Us. spis. - Jindy nesen býti: oráno býti moci bude arari poterit Ol. Am. 6, 13. - Časem ujímá se pro syntaktickou kongruenci nom. nesen také místo dat. nesenu: nenie hoden v obci trpien byti ŠtítMus. 95ᵇ a j.; Blahoslav vazbu dativní výslovně zavrhuje Blah. 269.

Part. jsa nesen, byv nesen atd. Us. spis. -

Místo pomocného býti bývá podle potřeby bývati, když má býti vyjádřen děj opakovaný; na př. praes. sěno w pec biwa wpuſczeno mittitur

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).