Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<112113114115116117118119120>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a) kořenná slabika se končí souhláskou

a má samohlásku: 1. -e-, bьrati berą, (gъnati) ženą; 2. -i-, žьdati židą (v. žьdą, iskati iską; 3. -ъ-, sъzsati sъsą, tъkati tъką;

b) kořenná slabika se končí samohláskou

a má v slov. praes. samohlásku: 1. -ъ-,-ь-, rъvati rъvą, pľьvati pľъvą; 2. -o-, zъvati zovą, kovati kovą;

třída II.: kmen praesentní má příponu -no, -ne [= Mikl. II.], kmen druhý pak příponu -ną nebo žádnou: dvignąti dvigną part. dviglъ, stati staną;

třída III.: kmen praesentní má příponu -jo, -je; slovesa sem patřící jsou

prvotná a buď

A) nemají kmene druhého s příp. -a, slabika pak kořenná končí se

a) samohláskou: sêti sêją, kryti kryją... [srov. Mikl. I, 7];

b) souhláskou: mlêti melją [srov. Mikl. I, 6 a V, 2], žęti žьnją [srov. Mikl. I, 5 a V, 2], k(ъ)lati kolją [srov. Mikl. V, 2]; nebo

B) mají kmen druhý s příp. -a (-ja), slabika pak kořenná končí se

a) samohláskou: kovati kują, bľьvati bljują [srov. Mikl. V, 3 a I, 7], lajati lają [= Mikl. V, 4];

b) souhláskou: tesati tešą [= Mikl. V, 2];

odvozená a

A) mají kmen druhý

a) -a: dělati dêlają [= Mikl. V, 1];

b) , -a z : umêti umêją, slušati slušają [= Mikl. III, 1];

B) mají kmen druhý -a, kmen praes. základní -u: kupovati kupują [= Mikl. VI];

třída IV.: kmen praesentní má příponu -i,

kmen pak druhý má příponu

A) taktéž -i: chváliti [= Mikl. IV],

B) nebo , -a z : trъpêti, drъžati [= Mikl. III, 2];

třída V., kmen praesentní se končí souhláskou:

jes-, vêd-, dad-, jad- [= Mikl. B].

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).