Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<110111112113114115116117118>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v češtině je tu ještě rozdíl mezi slovesy s kmenem infinitivním 1ᵃ tvrdým dêła- a lᵇ měkkým sadja-, poněvadž se při kmenu měkkém vyvíjejí hláskové změny jiné než při tvrdém, na př. v praes. 2. os. sg. jest v 1ᵃ z býv. dêlaješъ stč. i nč. děláš, kdežto v lᵇ z býv. sadjaješъ je sázáš a dále sázieš a sázíš; proto rozeznáváme vzory:

1ᵃ stsl. inf. dêlati praes. dêlają, -a-ješi,

č. inf. dělati praes. dělaju, -áš, a

lᵇ stsl. inf. saždati praes. saždają, -a-ješi,

č. inf. sázati, -ěti, -eti praes. sázěju, -ieš;

kmen praesentní i infinitivní zakládají se na společném kmenu základním, zakončeném souhláskou, na př. tes-; z toho utvořen kmen infinitivní příponou -a: tes-a-, a kmen praesentní příponou -je (-jo): teše- z tes-je-; tedy vzor:

stsl. inf. tesati praes. tešą, -eši,

č. inf. tesati praes. tešu, -eš,

[= Lesk. III. I. B. b)];

kmen praesentní i infinitivní utvořeny jsou přímo z kořene, na př. z koř. ber-, koṷ-; a to kmen infinitivní příponou -a: bьr-a-, kov-a-, kmen pak praesentní příponou dílem -e (-o): ber-e-, dílem -je (-jo): ku-je-, jsou tu tedy vzory:

3ᵃ stsl. inf. bьrati praes. berą, -eši,

č. inf. bráti praes. beru, -eš, a

3ᵇ stsl. inf. kovati praes. kują, -eši, č. inf. kovati praes. kuju, -eš,

[srov. Lesk. I. A, b) 1. a I. B];

kmen praesentní i infinitivní zakládají se na společném kmenu základním (kořenu), jenž se končí samohláskou, na př. la-; z toho utvořen kmen infinitivní příponou -ja: la-ja-; a kmen praesentní příponou -je (-jo): la-je-; tedy vzor:

stsl. inf. lajati praes. lają, -ješi,

č. inf. staž. láti praes. laju, -ješ,

[srov. Lesk. III. 1. B. a)];

samohláska, kterou se kořen končí, jest

-a, na př. ta- v inf. láti psl. la-ja-ti;

, na př. vê- v inf. vieti psl. vê-ja-ti;

-ьj, na př. prъj- v inf. přieti praes. přěju,

psl. prъj-a-ti praes. prêj-ą;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).