Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[413r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcejest pán nad čeledí svú, aby jim dal v čas mieru pšenice? L12,43 Blahoslavený sluha ten, kteréhož když příde pán, nalezne tak činiece. L12,44 Věru pravi vám, že nade vším, což má, ustaví jej. L12,45 Pakli die sluha ten v srdci svém: Pomešká pán mój přijíti, a počne bíti pacholky a dievky a jiesti a píti i opíjeti se, L12,46 příde pán sluhy toho v den, kterýž se nenaděje, a hodinu, kterú nevie, i rozdělí jej a částku jeho položí s nevěrnými. L12,47 A ten sluha, jenž poznal vóli otce[402]otce] Domini lat. svého, a nepřipravil se jest a neučinil podlé vóle jeho, ranami bude bit mnohými. L12,48 Ale který jest nepoznal a činil hodné věci, ranami bude bit malými. A všelikému, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude ot něho žádáno. A komuž sú mnoho poručili, viece budú žádati ot něho.“

L12,49 „Oheň sem přišel pustiti v zemi, a co chci[403]co chci] ktoż chce rkp., jediné aby se rozžehl? L12,50 Křtem se mám pokřtiti, a aj[404]aj] navíc oproti lat., kterak mi jest úzko, dokudž se nedokoná? L12,51 Mníte, bych pokoj přišel pustiti v zemi? Nepravi vám, ale rozdělenie. L12,52 Nebo z toho bude pět v domu jednom rozděleni: třie proti dvěma a budeta dva proti třem L12,53 rozdělena: otec proti synu a syn proti otci svému, mátě proti dceři a dcera proti mateři své[405]své] navíc oproti lat., + suam var., a[406]a] navíc oproti lat. nevěsta proti svekruši své a svekruše proti nevěstě své.“

L12,54 A pravieše[407]pravieše] + et lat., nemá var. zástupóm: „Když uzříte oblak vcházejíce ot západu slunce, inhed diete: Pójde déšť, a tak bývá. L12,55 A když vietr od poledne věje, řiekáte, že vedro bude, i bývá. L12,56 Pokrytci, tvář nebe i země umiete súditi, a kterak toho času nezkazujete[408]nezkazujete] non probatis lat., místo nezkušujete? L12,57 Pročež tehdy i ot sebe sami nesúdíte, což spravedlivého jest?“

L12,58 „A když jdeš s svým protivníkem na cestě[409]cestě] ceſty rkp. ke kniežeti, pokliď se s ním[410]pokliď se s ním] polid ſvoy rkp. a učiň se prosta ot něho[411]pokliď se s ním a učiň se prosta ot něho] da operam liberari ab illo lat., ať tebe snad nedá súdci a súdce tebe podá biřici a biřic uvrže tě v žalář. L12,59 A die[412]A die] navíc oproti lat.: Pravi tobě, nevyjdeš[413]nevyjdeš] <…>deṡ rkp., poškozeno rozmazáním odtud, doniž také poslednieho šarta[414]poslednieho šarta] poſ<…> ſ<…>rta rkp., poškozeno rozmazáním nenavrátíš.“

XIII.

L13,1 [A]text doplněný editorem[415]A] <…> rkp., poškozeno rozmazáním přišli biechu někteří ten čas, zvěstujíce[416]zvěstujíce] <…>ce rkp., poškozeno rozmazáním jemu ot Galilejských, jichžto krev[417]jichžto krev] g<…> k<…>w rkp., poškozeno rozmazáním Pilát smiesil s jich obětmi[418]jich obětmi] g<…> o<…> rkp., poškozeno rozmazáním. L13,2 A otpověděv vece jim: „[Mníte, by ti]text doplněný editorem Galilejští[419]jim: „<Mníte, by ti> Galilejští] gi<…> <…> galil<…>ſti rkp., poškozeno rozmazáním mimo všecky Galilejské najhřiešnější[420]Galilejské najhřiešnější] galileyſ<…> <…>ayhṙieẛnieyẛi rkp., poškozeno rozmazáním byli, že sú takové věci trpěli? L13,3 Nic, pravi vám, [b]označení sloupceale nebudete li mieti pokánie, všickni též zahynete. L13,4 A jakož oněch LXX[421]LXX] decem et octo lat., na něžto se jest obořila věže v Siloam i zabila [je]text doplněný editorem[422]je] eos lat.; mníte, že by[423]by] + et lat., nemá var. oni sami hřiešníci byli mimo všecky[424]všecky] + homines lat., nemá var. přebývajície v Jeruzalémě? L13,5 Nic, pravi vám, ale nebudete li pokánie činiti, všickni též zahynete.“

L13,6 I povědě[425]povědě] + et lat., nemá var. toto podobenstvie: „Dřevo fíkové mějieše jeden štiepené[426]štiepené] -ené radováno u vinici své i přijide, hledaje ovoce na něm, i nenaleze. L13,7 I vece k vinařovi vinnice: Aj, tři léta sú, jakž přichodím, hledaje ovoce na tomto fíku, a nenalézám. Protož podetni jej, i co také zemi zaměstknává? L13,8 Tehdy on otpověděv, vece k němu: Pane, ponechaj jeho i toho léta, ať jej okopaji i okladu hnojem, L13,9 zdaliť by učinilo ovoce; pakli neučiní[427]pakli neučiní] sin autem lat., tehdy jej podetneš.“

L13,10 I bieše uče v školách jich i[428]i] navíc oproti lat. v svátky. L13,11 [A]text doplněný editorem[429]A] Et lat. aj, žena, jenž jmějieše ducha nečistého a nemoci[430]nečistého a nemoci] infirmitatis lat. XVIII let a bieše skloněna, ani možieše ovšem zhóru hleděti. L13,12 Již když uzře Ježíš, povola jie k sobě a vece jí: „Ženo, propuštěna si od své nemoci.“ L13,13 I vloži na ni ruce a inhed se jest vzdvihla i slavieše boha. L13,14 Tehdy odpovědě knieže školnie hněvaje se, že by v svátek uzdravoval [Ježíš]text doplněný editorem[431]Ježíš] Iesus lat., a jenž[432]a jenž] navíc oproti lat. pravieše zástupu: „Šest dnóv jest, v nichžto máme dělati, protož v těch přichoďte a bývajte uzdraveni, ale ne v den sváteční.“ L13,15 [A]text doplněný editorem otpověděv[433]<A> otpověděv] Respondens autem lat. pán, vece k němu: „Pokrytče[434]Pokrytče] Hypocritae lat., Hypocrita var., každý z vás v svátek neotvieže vola svého neb osla ot jeslí a povede napájet? L13,16 A tato dcera Abrahamova, kterúžto byl přivázal šatan[435]šatan] + ecce lat., nemá var. XVIII let, neměla rozvázána býti od toho svazku v den sváteční?“ L13,17 A když to pravieše, stydiechu se všickni protivníci jeho. A vešken lid radováše se ve všech věcech, kteréž se slavně dějiechu ot něho.

L13,18 Protož řekl jest: „K komu[436]komu] nie(m)v rkp. podobno jest králevstvie božie a k komu je podobno býti[437]býti] navíc oproti lat., + esse var. mám? L13,19 Podobno jest zrnu horčičnému, kteréž vzem[438]vzem] wzemi rkp. člověk, vsěl v zahrádku svú i vzrostlo jest a učiněno [jest]text doplněný editorem[439]jest] est lat. u veliký strom a ptáci nebeští otpočívali sú na větví jeho.“ L13,20 A opět povědě: „K komu[440]komu] nie(m)v rkp. podobno budu mieti králevstvie božie? L13,21 Podobno jest k kvasu, kterýžto vezmúci

X
402otce] Domini lat.
403co chci] ktoż chce rkp.
404aj] navíc oproti lat.
405své] navíc oproti lat., + suam var.
406a] navíc oproti lat.
407pravieše] + et lat., nemá var.
408nezkazujete] non probatis lat., místo nezkušujete
409cestě] ceſty rkp.
410pokliď se s ním] polid ſvoy rkp.
411pokliď se s ním a učiň se prosta ot něho] da operam liberari ab illo lat.
412A die] navíc oproti lat.
413nevyjdeš] <…>deṡ rkp., poškozeno rozmazáním
414poslednieho šarta] poſ<…> ſ<…>rta rkp., poškozeno rozmazáním
415A] <…> rkp., poškozeno rozmazáním
416zvěstujíce] <…>ce rkp., poškozeno rozmazáním
417jichžto krev] g<…> k<…>w rkp., poškozeno rozmazáním
418jich obětmi] g<…> o<…> rkp., poškozeno rozmazáním
419jim: „<Mníte, by ti> Galilejští] gi<…> <…> galil<…>ſti rkp., poškozeno rozmazáním
420Galilejské najhřiešnější] galileyſ<…> <…>ayhṙieẛnieyẛi rkp., poškozeno rozmazáním
421LXX] decem et octo lat.
422je] eos lat.
423by] + et lat., nemá var.
424všecky] + homines lat., nemá var.
425povědě] + et lat., nemá var.
426štiepené] -ené radováno
427pakli neučiní] sin autem lat.
428i] navíc oproti lat.
429A] Et lat.
430nečistého a nemoci] infirmitatis lat.
431Ježíš] Iesus lat.
432a jenž] navíc oproti lat.
433<A> otpověděv] Respondens autem lat.
434Pokrytče] Hypocritae lat., Hypocrita var.
435šatan] + ecce lat., nemá var.
436komu] nie(m)v rkp.
437býti] navíc oproti lat., + esse var.
438vzem] wzemi rkp.
439jest] est lat.
440komu] nie(m)v rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).