Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

jest pán nad čeledí svú, aby jim dal v čas mieru pšenice? L12,43 Blahoslavený sluha ten, kteréhož když příde pán, nalezne tak činiece. L12,44 Věru pravi vám, že nade vším, což má, ustaví jej. L12,45 Pakli die sluha ten v srdci svém: Pomešká pán mój přijíti, a počne bíti pacholky a dievky a jiesti a píti i opíjeti se, L12,46 příde pán sluhy toho v den, kterýž se nenaděje, a hodinu, kterú nevie, i rozdělí jej a částku jeho položí s nevěrnými. L12,47 A ten sluha, jenž poznal vóli otce svého, a nepřipravil se jest a neučinil podlé vóle jeho, ranami bude bit mnohými. L12,48 Ale který jest nepoznal a činil hodné věci, ranami bude bit malými. A všelikému, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude ot něho žádáno. A komuž sú mnoho poručili, viece budú žádati ot něho.“

L12,49 „Oheň sem přišel pustiti v zemi, a co chci, jediné aby se rozžehl? L12,50 Křtem se mám pokřtiti, a aj, kterak mi jest úzko, dokudž se nedokoná? L12,51 Mníte, bych pokoj přišel pustiti v zemi? Nepravi vám, ale rozdělenie. L12,52 Nebo z toho bude pět v domu jednom rozděleni: třie proti dvěma a budeta dva proti třem L12,53 rozdělena: otec proti synu a syn proti otci svému, mátě proti dceři a dcera proti mateři své, a nevěsta proti svekruši své a svekruše proti nevěstě své.“

L12,54 A pravieše zástupóm: „Když uzříte oblak vcházejíce ot západu slunce, inhed diete: Pójde déšť, a tak bývá. L12,55 A když vietr od poledne věje, řiekáte, že vedro bude, i bývá. L12,56 Pokrytci, tvář nebe i země umiete súditi, a kterak toho času nezkazujete? L12,57 Pročež tehdy i ot sebe sami nesúdíte, což spravedlivého jest?“

L12,58 „A když jdeš s svým protivníkem na cestě ke kniežeti, pokliď se s ním a učiň se prosta ot něho, ať tebe snad nedá súdci a súdce tebe podá biřici a biřic uvrže tě v žalář. L12,59 A die: Pravi tobě, nevyjdeš odtud, doniž také poslednieho šarta nenavrátíš.“

XIII.

L13,1 [A]text doplněný editorem[415]A] <…> rkp., poškozeno rozmazáním přišli biechu někteří ten čas, zvěstujíce jemu ot Galilejských, jichžto krev Pilát smiesil s jich obětmi. L13,2 A otpověděv vece jim: „[Mníte, by ti]text doplněný editorem Galilejští mimo všecky Galilejské najhřiešnější byli, že sú takové věci trpěli? L13,3 Nic, pravi vám, ale nebudete li mieti pokánie, všickni též zahynete. L13,4 A jakož oněch LXX, na něžto se jest obořila věže v Siloam i zabila [je]text doplněný editorem[422]je] eos lat.; mníte, že by oni sami hřiešníci byli mimo všecky přebývajície v Jeruzalémě? L13,5 Nic, pravi vám, ale nebudete li pokánie činiti, všickni též zahynete.“

L13,6 I povědě toto podobenstvie: „Dřevo fíkové mějieše jeden štiepené u vinici své i přijide, hledaje ovoce na něm, i nenaleze. L13,7 I vece k vinařovi vinnice: Aj, tři léta sú, jakž přichodím, hledaje ovoce na tomto fíku, a nenalézám. Protož podetni jej, i co také zemi zaměstknává? L13,8 Tehdy on otpověděv, vece k němu: Pane, ponechaj jeho i toho léta, ať jej okopaji i okladu hnojem, L13,9 zdaliť by učinilo ovoce; pakli neučiní, tehdy jej podetneš.“

L13,10 I bieše uče v školách jich i v svátky. L13,11 [A]text doplněný editorem[429]A] Et lat. aj, žena, jenž jmějieše ducha nečistého a nemoci XVIII let a bieše skloněna, ani možieše ovšem zhóru hleděti. L13,12 Již když uzře Ježíš, povola jie k sobě a vece jí: „Ženo, propuštěna si od své nemoci.“ L13,13 I vloži na ni ruce a inhed se jest vzdvihla i slavieše boha. L13,14 Tehdy odpovědě knieže školnie hněvaje se, že by v svátek uzdravoval [Ježíš]text doplněný editorem[431]Ježíš] Iesus lat., a jenž pravieše zástupu: „Šest dnóv jest, v nichžto máme dělati, protož v těch přichoďte a bývajte uzdraveni, ale ne v den sváteční.“ L13,15 [A]text doplněný editorem otpověděv pán, vece k němu: „Pokrytče, každý z vás v svátek neotvieže vola svého neb osla ot jeslí a povede napájet? L13,16 A tato dcera Abrahamova, kterúžto byl přivázal šatan XVIII let, neměla rozvázána býti od toho svazku v den sváteční?“ L13,17 A když to pravieše, stydiechu se všickni protivníci jeho. A vešken lid radováše se ve všech věcech, kteréž se slavně dějiechu ot něho.

L13,18 Protož řekl jest: „K komu podobno jest králevstvie božie a k komu je podobno býti mám? L13,19 Podobno jest zrnu horčičnému, kteréž vzem člověk, vsěl v zahrádku svú i vzrostlo jest a učiněno [jest]text doplněný editorem[439]jest] est lat. u veliký strom a ptáci nebeští otpočívali sú na větví jeho.“ L13,20 A opět povědě: „K komu podobno budu mieti králevstvie božie? L13,21 Podobno jest k kvasu, kterýžto vezmúci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).