Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[414r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcevšem[474]všem] navíc oproti lat., + quoscumque var. vjíti, ať se naplní dóm mój. L14,24 Ale pravi vám, že nižádný z mužóv těch, kteříž zváni sú, neokusí večeře mé.“

L14,25 I jidechu zástupové mnozí s ním, a obrátiv se, vece k nim: L14,26 „Ač kto příde ke mně a nenávidí[475]nenávidí] non odit lat., odit var. otce svého i mateře i ženy i synóv i bratří i sestr, ještě i duše své, nemóž býti mój učedlník. L14,27 A kto nenese kříže svého a jde po mně, nemóž býti mój učedlník. L14,28 Neb kto [z vás]text doplněný editorem[476]z vás] ex vobis lat. chtě[477]chtě] chce rkp. věži vzdělati, nepočítá dřéve sedě nákladóv, kteří potřebni sú, bude li mieti k dokonání, L14,29 aby když by položil základ a nemohl dokonati, všickni, jenž sú viděli, budú se posmievati jemu, L14,30 řkúce, že tento člověk počem stavěti, i nemohl dokonati? L14,31 Neb který král chce jíti v boj proti jinému králi, by dřéve sedě nepomyslil, moh li by z deseti tisíci potkati se s ním, jenž se dvanádcti[478]dvanádcti] viginti lat. jde tisíci proti němu? L14,32 Jinak an[479]an] on rkp. jistě daleko jest, pošle posly, prose za to, co jest ku pokoji. L14,33 Protož tak každý z vás, ktož se neotpovie všech věcí, kteréž má, nemóž býti mój učedlník. L14,34 Dobrá jest suol. Pakli suol zmisie, čím bude ozdobeno? L14,35 Ani v zemi, ani v záchodě užitečná jest, ale bude ven vyvržena. Kto má uši k slyšení, slyš.“

Kapitola patnádctá

L15,1 [A]text doplněný editorem biechu[480]<A> biechu] <…>echu rkp., poškozeno rozmazáním blížíce se k němu zjevníci [a]text doplněný editorem[481]zjevníci <a>] zgew<…> rkp., poškozeno rozmazáním hříšníci, aby jeho slyšeli. L15,2 A reptáchu[482]reptáchu] <…>ptachu rkp., poškozeno rozmazáním zákonníci a mistři řkúce, [že]text doplněný editorem[483]řkúce, <že>] ṙ<…> rkp., poškozeno rozmazáním tento hřiešníky přijímá a jie s nimi[484]nimi] <…>mi rkp., poškozeno rozmazáním. L15,3 I vece k nim podobenstvie toto[485]toto] <…>o<…> rkp., poškozeno rozmazáním řka: L15,4 „Kto z vás člověk, kterýž má sto ovec[486]sto ovec] ſ<…> <…>ec rkp., poškozeno rozmazáním, a ztratí li jednu z nich, zdali neopustí[487]zdali neopustí] zdal<…> <…>uſti rkp., poškozeno rozmazáním devadesáti a devieti na púšti [a]text doplněný editorem pójde[488]púšti <a> pójde] p<…> <…>gde rkp., poškozeno rozmazáním k té, kteráž jest byla zahynula[489]zahynula] zahy<…> rkp., poškozeno rozmazáním, až ji nalezne? L15,5 A když ji nalezne, vloží ji na rámě své raduje se. L15,6 A přída domóv, svolá přátely a súsedy své[490]své] navíc oproti lat., + suos var. řka jim: Radujte se spolu se mnú, neb sem nalezl ovci svú, jenž byla jest zahynula. L15,7 Pravi vám, že taká bude radost v nebi nad jedniem hřiešníkem pokánie činícím než nad devadesáti devieti spravedlivými, jenž nepotřebují pokánie.“

L15,8 „Aneb která žena, majíc deset peněz, a ztratí li jeden peniez, i zdali nerozže světla a nepřevrátí domu a hledá pilně, až i nalezne? L15,9 A když nalezne, svolá přietelnice a súsedy [b]označení sloupceřkúc: Spoluradujte se se mnú, neb sem nalezla peniez, kterýž sem byla ztratila. L15,10 Tak, pravi vám, radost bude anjelóm božím nad jedniem hřiešníkem pokánie činícím[491]činícím] ċiniciem rkp..“

L15,11 I vece opět[492]opět] navíc oproti lat., + iterum var.: „Člověk jeden měl dva syny. L15,12 I řekl jest mlazší z nich [otci]text doplněný editorem[493]otci] patri lat.: Otče, daj mi diel statku, kterýž mně příslušie. I rozděli jim statek. L15,13 A ne po mnohých dnech sebrav všecky věci mlazší syn, cestú bral se jest do daleké krajiny a tu jest rozptýlel statek svój, jsa živ smilně. L15,14 A když všecky věci dokonal, stal se jest hlad veliký v tom kraji a on poče núzi trpěti. L15,15 I otjide i přídržel se jednomu měštěnínovi té krajiny. I posla jeho do vsi své, aby pásl svině. L15,16 A žádáše břicho své naplniti mlátem, ješto svině jediechu, a nižádný jemu nedáváše. L15,17 Tehdy on navrátiv se sám k sobě, řekl jest: Co otrokóv v domu otce mého hojnost mají v chlebiech, a já zde hladem hynu! L15,18 Vstanu a pójdu k otci mému a diem jemu: Otče, shřešil sem proti nebi a před tebú L15,19 a[494]a] navíc oproti lat., + et var. již nejsem hoden slúti syn tvój, učiň mě jakožto jednoho z otrokóv tvých. L15,20 A vstav přišel jest k otci svému. A když ještě bieše daleko, uzře jej otec jeho a milosrdenstvím jest hnut, a běžev proti němu[495]běžev proti němu] accurens lat., occurens var., pade na šíji jeho a políbil jest jej. L15,21 I vece jemu syn: Otče, shřěšil sem proti nebi a před tebú a[496]a] navíc oproti lat., + et var. již nejsem hoden slúti syn tvój. L15,22 I řekl jest otec sluhám svým: Brzo přineste rúcho prvnie a oblecte jej a dajte jemu[497]jemu] navíc oproti lat. prsten na jeho ruku a obuv na nohy[498]nohy] + eius lat., nemá var. L15,23 a přiveďte telce tučného a zabíte a budem jiesti a hodovati, L15,24 [neb tento syn mój umřel bieše, a ožil jest, zahynul bieše, a nalezen jest. I počechu hodovati.]text doplněný editorem[499]neb tento syn mój umřel bieše, a ožil jest, zahynul bieše, a nalezen jest. I počechu hodovati] quia hic filius meus mortuus erat, et revixit: perierat, et inventus est. Et coeperunt epulari lat. L15,25 A bieše syn jeho starší na poli. A když pojide a přibližováše se k domu, uslyše pišťbu a hudbu. L15,26 I přivola jednoho z sluh i otáza jeho[500]jeho] navíc oproti lat., kteraké by to věci byly. L15,27 A ten vece jemu: Bratr tvój přišel a zabil otec tvój telce tlustého, neb jest zdráva jeho přijal. L15,28 A rozhněval se jest a nechtieše vjíti. Tehdy otec jeho vyšed, poče prositi jeho. L15,29 A on otpověděv, vece otci svému: Aj, toliko let slúžil sem[501]slúžil sem] servio lat. tobě a nikdy sem nepřestúpil přikázanie tvého, a nikdys mi nedal kozelce, abych s přátely mými hodoval. L15,30 Ale když jest

X
474všem] navíc oproti lat., + quoscumque var.
475nenávidí] non odit lat., odit var.
476z vás] ex vobis lat.
477chtě] chce rkp.
478dvanádcti] viginti lat.
479an] on rkp.
480<A> biechu] <…>echu rkp., poškozeno rozmazáním
481zjevníci <a>] zgew<…> rkp., poškozeno rozmazáním
482reptáchu] <…>ptachu rkp., poškozeno rozmazáním
483řkúce, <že>] ṙ<…> rkp., poškozeno rozmazáním
484nimi] <…>mi rkp., poškozeno rozmazáním
485toto] <…>o<…> rkp., poškozeno rozmazáním
486sto ovec] ſ<…> <…>ec rkp., poškozeno rozmazáním
487zdali neopustí] zdal<…> <…>uſti rkp., poškozeno rozmazáním
488púšti <a> pójde] p<…> <…>gde rkp., poškozeno rozmazáním
489zahynula] zahy<…> rkp., poškozeno rozmazáním
490své] navíc oproti lat., + suos var.
491činícím] ċiniciem rkp.
492opět] navíc oproti lat., + iterum var.
493otci] patri lat.
494a] navíc oproti lat., + et var.
495běžev proti němu] accurens lat., occurens var.
496a] navíc oproti lat., + et var.
497jemu] navíc oproti lat.
498nohy] + eius lat., nemá var.
499neb tento syn mój umřel bieše, a ožil jest, zahynul bieše, a nalezen jest. I počechu hodovati] quia hic filius meus mortuus erat, et revixit: perierat, et inventus est. Et coeperunt epulari lat.
500jeho] navíc oproti lat.
501slúžil sem] servio lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).