Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[412v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcek učedlníkóm svým: „Pilně se chovajte od kvasu zákonničieho, jenž jest pokrytstvie. L12,2 Neb nic nenie přikryto, by nebylo zjeveno, ani skryto, jenž by nebylo zvěděno. L12,3 Neb co ste ve tmách mluvili, [na světle bude praveno. A co ste v ucho mluvili]text doplněný editorem[368]na světle bude praveno. A co ste v ucho mluvili] in lumine dicentur: et quod in aurem locuti estis lat. na ložiech, bude kázáno na střěchách.“

L12,4 „Ale pravi vám, přátelóm mým, nežásajte se těch, jenž zabíjejí tělo, a potom nemají viece, co by učinili. L12,5 Ale ukáži vám, koho se máte báti. Bojte se toho, jenž když zabie, má moc poslati u věčný oheň. Tak vám pravi, toho se bojte. L12,6 Však pět vrabcóv [prodávají]text doplněný editorem[369]prodávají] veneunt lat. za dva šarty, a jeden z nich nenie [v ]text doplněný editorem[370]v] in lat.zapomenutí před bohem. L12,7 Ale i vlasové hlavy vašie všickni sú zečteni. Protož neroďte se báti, mnohých vrabcóv lepší ste vy.“

L12,8 „Zajisté pravi vám, všeliký, ktož koli vyzná mě před lidmi, i syn člověka vyzná jej před anjely božími. L12,9 Ale ktož mne zapří před lidmi, zapřěn bude před anjely božími. L12,10 A všeliký, jenž promluví slovo proti synu člověka, bude jemu otpuštěno. Ale tomu, jenž by se rúhal proti duchu svatému, nebude jemu[371]jemu] navíc oproti lat., + ei var. otpuštěno. L12,11 A když vás uvedú do sboróv a k mistróm a k mocným, neroďte pečlivi býti, kterak neb co byšte mluvili[372]byšte mluvili] respondeatis, aut quid dicatis lat., respondeatis var., L12,12 neb duch svatý naučí vás v tu hodinu, co byšte mluvili.“ L12,13 I vece [jemu]text doplněný editorem[373]jemu] ei lat. jeden z zástupu: „Mistře, řci bratru mému, ať se mnú rozdělí dědičstvie.“ L12,14 Tehdy on vece [jemu]text doplněný editorem[374]jemu] illi lat.: „Ó[375]Ó] navíc oproti lat., + O var. člověče, kto mě jest ustavil súdcí neb děličem nad vámi?“

L12,15 I vece k nim: „Vizte a varujte se od všelikého lakomstvie, neb ne v hojnosti každého život [jeho]text doplněný editorem[376]jeho] eius lat. jest z těch věcí, jimiž vládne.“ L12,16 I povědě k nim podobenstvie řka: „Člověka jednoho bohatého plné užitky pole přineslo L12,17 i mysléše sám v sobě řka: Co učiním, že nemám, komu bych sklidil své obilé? L12,18 I vece: To[377]To] co rkp. učiním: zruším stodoly mé a větčie je učiním a tu sklidím všecky věci, které sú mi se urodily, i sbožie mé L12,19 a diem duši mé: Duše, máš mnoho zbožie složeného za mnohá léta, otpočívaj, jez a[378]a] navíc oproti lat., + et var. pí a[379]a] navíc oproti lat., + et var. kvas. L12,20 I vece jemu buoh: Blázne, této noci požádají duše tvé ot tebe, a co si nachystal, [b]označení sloupcečie to bude? L12,21 Tak jest ten, ktož sobě sobí, a nenie v bohu bohatý.“

L12,22 I vece učedlníkóm svým: „Protož pravi vám, neroďte pečlivi býti duši vaši, co byšte jedli, ani tělu vašemu[380]vašemu] navíc oproti lat., + vestro var., čím byšte se oděli. L12,23 Duše větčie jest nežli pokrm a tělo větčie nežli oděv. L12,24 Znamenajte havrany, že nesejí ani žnú, jimžto nenie pivnice ani stodoly, a buoh krmí je. Čím viece vy lepší ste jich! L12,25 A kto z vás pomysle móž přičiniti k své postavě loket jeden? L12,26 A poňavadž ani což najmenšieho jest, móžete učiniti[381]učiniti] navíc oproti lat., což o jiných věcech pečlivi ste? L12,27 Znamenajte kvietie polské[382]polské] navíc oproti lat., + agri var., kterak rostú, a[383]a] navíc oproti lat. nedělají ani předú, protož pravi vám, [ani]text doplněný editorem[384]ani] nec lat. Šalomún ve vší slávě své odieval se jest jako jeden z tohoto. L12,28 A poňavadž sěno, ješto dnes jest na poli a zajtra u pec uvrženo bývá, buoh tak [odievá]text doplněný editorem[385]odievá] vestit lat., čím viece odievá[386]odievá] navíc oproti lat. vás, maličké viery? L12,29 [I vy]text doplněný editorem[387]I vy] Et vos lat. neroďte hledati, co byšte jedli neb co byšte pili, a neroďte se u výsost pozdvíhati, L12,30 nebo těchto všech věcí pohané světa hledají a otec váš vie, že těch věcí potřebujete. L12,31 Ale však najprvé hledajte králevstvie božieho[388]božieho] + et iustitiam eius lat., nemá var. a ty všecky věci budú vám přidány. L12,32 Neroďte se báti, maličké stádce, neboť se jest slíbilo otci vašemu dáti vám králevstvie božie[389]božie] navíc oproti lat.. L12,33 Prodajte, co máte, [a]text doplněný editorem[390]a] et lat. dajte almužnu. Čiňte sobě poklady[391]poklady] sacculos lat., jenž nevetšejí, poklad nepohynující v nebesiech, tu kdež se zloděj neblíží ani mol zkazí. L12,34 Nebo kde jest poklad [váš]text doplněný editorem[392]váš] vester lat., tu i srdce vaše bude.“

L12,35 „Buďte bedra vaše přepásána a světedlnice hořície v rukú vašich L12,36 a vy podobni budete[393]budete] navíc oproti lat. lidem čekajícím[394]čekajícím] ċekagicie(h)o rkp. pána svého, když se vrátí s svatby, aby když by přišel a potlúkl, inhed otevřeli mu. L12,37 Blahoslavené sluhy [ty]text doplněný editorem[395]ty] illi lat., kteréž když příde pán, i[396]i] navíc oproti lat. nalezne bdiece. Věrně pravi vám, že podpáše se a káže jim siesti a chodě bude [jim]text doplněný editorem[397]jim] illis lat. slúžiti. L12,38 A příde [li v druhé bděnie, a pakli v třetie bděnie přijde]text doplněný editorem[398]li v druhé bděnie, a pakli v třetie bděnie přijde] in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit lat. a tak nalezne je[399]je] navíc oproti lat., blahoslavené sú sluhy ty. L12,39 Ale to vězte, by věděl hospodář, v kterú hodinu měl by přijíti zloděj, bděl by zajisté a nepřepustil by podkopati domu svého. L12,40 I vy buďte hotovi, neb v kterú hodinu nedomníte se, syn člověčí příde.“ L12,41 I vece k němu Petr: „Pane, [k nám li dieš podobenstvie toto, čili ke všem]text doplněný editorem[400]k nám li dieš podobenstvie toto, čili ke všem] ad nos dicis hanc parabolam, an et ad omnes lat.?“ L12,42 [Tehdy vece pán]text doplněný editorem[401]Tehdy vece pán] Dixit autem Dominus lat.: „Kto se zdá, jest věrný vladař a opatrný, jehož ustavil

X
368na světle bude praveno. A co ste v ucho mluvili] in lumine dicentur: et quod in aurem locuti estis lat.
369prodávají] veneunt lat.
370v] in lat.
371jemu] navíc oproti lat., + ei var.
372byšte mluvili] respondeatis, aut quid dicatis lat., respondeatis var.
373jemu] ei lat.
374jemu] illi lat.
375Ó] navíc oproti lat., + O var.
376jeho] eius lat.
377To] co rkp.
378a] navíc oproti lat., + et var.
379a] navíc oproti lat., + et var.
380vašemu] navíc oproti lat., + vestro var.
381učiniti] navíc oproti lat.
382polské] navíc oproti lat., + agri var.
383a] navíc oproti lat.
384ani] nec lat.
385odievá] vestit lat.
386odievá] navíc oproti lat.
387I vy] Et vos lat.
388božieho] + et iustitiam eius lat., nemá var.
389božie] navíc oproti lat.
390a] et lat.
391poklady] sacculos lat.
392váš] vester lat.
393budete] navíc oproti lat.
394čekajícím] ċekagicie(h)o rkp.
395ty] illi lat.
396i] navíc oproti lat.
397jim] illis lat.
398li v druhé bděnie, a pakli v třetie bděnie přijde] in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit lat.
399je] navíc oproti lat.
400k nám li dieš podobenstvie toto, čili ke všem] ad nos dicis hanc parabolam, an et ad omnes lat.
401Tehdy vece pán] Dixit autem Dominus lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).